Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Ogłoszenie o przetargu

W dniu 11 maja 2009 r. Gmina Pakość ogłosiła prze­targ na wykonanie robót budow­lanych dla inwestycji. Ogloszenie o prze­targu można zobaczyć w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej.

Pod­pisanie umowy na budowę obwod­nicy w Pakości

W dniu 21 kwiet­nia 2009 r. Bur­mistrz Pako­ści i mar­szałek Piotr Cał­becki pod­pisali umowę na budowę obwod­nicy biegnącej ulicami Cmen­tarną, Radłow­ską, Mikołaja i Mogileń­ską łączącej drogi wojewódz­kie 251 i 255. Dofinan­sowanie cało­ści ponad jedenastomilionowego projektu będącego na liście projek­tów kluczowych RPO wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego wyniesie ponad 5,1 miliona złotych.

Czytaj więcej: Pod­pisanie umowy na budowę obwod­nicy w Pako­ści

Pakość otrzyma ponad 5mln zł dofinansowania.

Zgod­nie z uchwałą Zarządu Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. projekt Gminy Pakość pn. „Budowa obwod­nicy miasta Pakość — prze­budowa ulic Cmen­tarna, Mikołaja i Mogileń­ska w Pako­ści, łączących drogi wojewódz­kie 251 i 255″ został zatwier­dzony do dofinan­sowania z Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego o war­to­ści 5.110.142,00 zł. Cał­kowita war­tość projektu wynosi: 11.328.198,37 zł.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD