Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Budowa zatoczki autobusowej.

Na pakoskim osiedlu ku koń­cowi zbliża się budowa zatoczki autobusowej dla miesz­kań­ców korzystających z prze­wozów firmy MATBUD.

Zagospodarowano do tego celu teren po byłym osad­niku Inhoffa, sąsiadujący z dotych­czasowym miej­scem zatrzymywania się autobusów lecz zapew­niającym więk­sze pole manew­rowe co na pewno poprawi bez­pieczeń­stwo podróżujących i miesz­kań­ców okolicz­nych bloków mieszkalnych.

Czytaj więcej: Budowa zatoczki autobusowej.

Budowa pom­powni ścieków na ukończeniu

Zakoń­czyły się prace w ramach prze­budowy dotych­czasowej infrastruk­tury prze­pom­powni i budowy pom­powni ścieków przy skrzyżowaniu ulic Jan­kow­skiej i Radłow­skiej dla połu­dniowej czę­ści miasta znaj­dującej się za przejaz­dem kolejowym w kierunku Strzelna.

Jest to część inwestycji, która na mocy poro­zumień zawar­tych z gminą Bar­cin ma na celu pom­powanie ścieków komunal­nych do złącza w Piech­cinie a następ­nie do oczysz­czalni ścieków w Sadłogoszczu.

Czytaj więcej: Budowa pom­powni ścieków na ukoń­czeniu

Wymiana nawierzchni chod­nika ul. Lipowej

Po długo oczekiwanej wymianie nawierzchni drogi wojewódz­kiej nr 255 w kierunku Strzelna miasto przy­stapiło do wymiany nawierzchni chod­nika biegnącego w pasie wspo­mnianej drogi przy ul. Lipowej.

Czytaj więcej: Wymiana nawierzchni chod­nika ul. Lipowej

W dniach 23 kwiet­nia wywieź taniej odpady komunalne !

W dniach 23 kwiet­nia 2007 r w godzinach 7:0015:00 na terenie Składowiska Odpadów Komunal­nych w Giebni będą przyj­mowane odpady komunalne od miesz­kań­ców gminy. Sym­boliczna opłata wynosi: 20zł/​tonę.

Jed­nocześnie infor­mujemy, że od maja br. będą prze­prowadzane kon­trole pod­pisanych umów na wywożenie odpadów komunal­nych i opróż­nianie zbior­ników bez­od­pływowych (szamb). Wła­ściciel nie­ruchomo­ści ma obowiązek pod­pisania umowy na w/​w usługi w firmą posiadającą stosowne zezwolenie. Fak­tury za usługę należy prze­chowywać przez okres 1 roku. (Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD