Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Komunikat Regionanej Dyrek­cji Lasów Pań­stwowych w Toruniu

Szanowni Pań­stwo, zgod­nie z zaleceniami administracji rządowej dotyczącymi walki z koronawirusem każdy z nas powinien w mak­symal­nym stop­niu ograniczyć prze­miesz­czanie się i pozostać w domu. W ostat­nim czasie obser­wujemy wzrost zain­teresowania spo­łeczeń­stwa pobytem w lesie. W związku z tym osoby, które jed­nak zdecydują się na wyj­ście do lasu, powinny zachowywać się w taki spo­sób, aby nie narażać siebie i innych na zakażenie.

Czytaj więcej: Komunikat Regionanej Dyrek­cji Lasów Pań­stwowych w Toruniu

Zmiany w gospodarce odpadami

Z dniem 6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o czysto­ści i porządku w gminach (Dz.U. 2019, poz. 2010). Ustawa na gminę i jej miesz­kań­ców nakłada nowe obowiązki, a naj­waż­niej­sze zmiany zostały przed­stawione poniżej:

Czytaj więcej: Zmiany w gospodarce odpadami

Prawidłowa segregacja odpadów

Gmina Pakość publikuje naj­waż­niej­sze infor­macje dotyczące zasad segregacji odpadów oraz punk­tów ich odbioru na terenie miasta i gminy

Czytaj więcej: Prawidłowa segregacja odpadów

Otrzymaliśmy 800 ton kruszywa

W paź­dzier­niku ubiegłego roku Gmina Pakość zwróciła się do zakładu Lafarge z wnioskiem o nieod­płatne prze­kazanie kruszywa wykorzystywanego do stabilizacji m.in. dróg gruntowych.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy 800 ton kruszywa

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD