Dom, miesz­kanie, środowisko

Decyzja o zatwier­dzeniu taryfy wody i ścieków

Zgod­nie z infor­macją z Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych w Pako­ści publikujemy decyzję Dyrek­tora Regional­nego Zarządu Gospodarki Wod­nej Pań­stwowego Gospodar­stwa Wod­nego Wody Pol­skie z siedzibą w Byd­gosz­czy ws. zatwier­dzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość

Czytaj więcej: Decyzja o zatwier­dzeniu taryfy wody i ścieków

Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

W związku z panującymi wysokimi tem­peraturami oraz brakiem opadów atmos­ferycz­nych zwracamy się z prośbą do wszyst­kich miesz­kań­ców Gminy Pakość o racjonalne korzystanie z wody.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych

100-​tne urodziny Pani Janiny

W dniu 13 maja 2018 r. obchodziła swoje 100-​letnie urodziny Pani Woj­ciechow­ska Janina, z domu Kaczor, zamiesz­kała w Pakości.

Czytaj więcej: 100-​tne urodziny Pani Janiny

Zaproszenie

Rada Sołecka Wsi Łącko oraz Stowarzyszenie na Rzecz Roz­woju Wsi Łącko zapraszają na sąsiedz­kie sprzątanie lasu.

Czytaj więcej: Zaproszenie

Umowa z wykonawcą podpisana

poziom kolor.jpeg

W Urzędzie Miej­skim w Pako­ści nastąpiło pod­pisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość– Alek­san­drowo, gm. Bar­cin ” oraz prze­kazanie terenu budowy. Wykonawcą inwestycji będzie wyłoniona w drodze prze­targu firma DOM-​BRUK Paweł Domagała z Janusz­kowa k. Żnina.

Czytaj więcej: Umowa z wykonawcą pod­pisana

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD