Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Infor­macja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2019 r.

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza miesz­kań­ców do składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2019 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest z budyn­ków miesz­kal­nych i gospodar­czych położonych na terenie nie­ruchomo­ści w gminie Pakość.

Czytaj więcej: Infor­macja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2019 r.

Czyste powietrze” — spo­tkanie infor­macyjne dla mieszkańców

Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu zaprasza na spo­tkanie infor­macyjne o rządowym programie „Czyste Powietrze”. W ramach programu mogą Pań­stwo otrzymać dofinan­sowanie na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz ter­momoder­nizacji budyn­ków jednorodzinnych.

Czytaj więcej: „Czyste powietrze” — spo­tkanie infor­macyjne dla miesz­kań­ców

Ochrona powietrza”

Powietrze jest jed­nym z elemen­tów środowiska natural­nego, którego ochrona należy do priorytetowych kierun­ków działania każ­dej jed­nostki samorządu terytorial­nego, w tym Gminy Pakość.

Czytaj więcej: „Ochrona powietrza”

Pielęgnacja alei dębowej

We wtorek, 9 paź­dzier­nika, w Parku Kul­turowym w Pako­ści roz­poczęły się zabiegi pielęgnacyjne i kon­ser­wujące 22 sztuk dębów szypuł­kowych Quer­cus robur L, uznanych za pomniki przyrody.

Czytaj więcej: Pielęgnacja alei dębowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD