Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Zimowe obowiązki wła­ścicieli nieruchomości

Gmina Pakość przy­pomina o obowiązku właściciela/​zarządcy nie­ruchomo­ści uprzątania śniegu i lodu z chod­ników położonych wzdłuż nie­ruchomo­ści, w okresie zimowym. Przej­ście chod­nikiem przed posesją powinno być bezpieczne.

Czytaj więcej: Zimowe obowiązki wła­ścicieli nie­ruchomo­ści

Dofinan­sowanie zakupu kom­putera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodar­stwo rolne, w skład której wchodzi co naj­mniej dwoje dzieci w wieku szkol­nym, które nie ukoń­czyły 18-​ego roku życia może ubiegać się od dofinan­sowanie zakupu kom­putera stacjonar­nego lub prze­nośnego do kwoty 1 500 zł.

Czytaj więcej: Dofinan­sowanie zakupu kom­putera dla dziecka z rodziny rol­niczej

Kam­pania „Piątka za segregację”

Osoby zain­teresowane poszerzeniem swojej wiedzy nt. wła­ściwej segregacji odpadów zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Minister­stwo Środowiska i Klimatu w ramach kam­panii informacyjno-​edukacyjnej „Piątka za segregację”, link do strony poniżej:

https://​naszesmieci​.mos​.gov​.pl/

Dzięki dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu usunęliśmy prawie 25 ton wyrobów zawierających azbest

Realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, w 2020 r. wykonaliśmy II etap przed­się­wzięcia pn.: „Demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Dzięki dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu usunęliśmy prawie 25 ton wyrobów zawierających azbest

Komunikat Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spad­kiem tem­peratur, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści przy­pomina wła­ścicielom i administratorom nie­ruchomo­ści oraz przed­siębior­stwom i instytucjom na terenie miasta i gminy Pakość o koniecz­no­ści odpowied­niego zabez­pieczenia przed zamar­z­nięciem wodomierza (izolację cieplną należy wykonać w spo­sób umoż­liwiający odczyt wodomierza), odwod­nienia i oczysz­czenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw oraz zabez­pieczenia przed mrozem punk­tów czer­pal­nych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Czytaj więcej: Komunikat Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD