Dom, miesz­kanie, środowisko

Umowa pod­pisana, teren budowy przekazany

Dzisiaj, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści pod­pisana została umowa pomiędzy Gminą Pakość, reprezen­towaną przez bur­mistrza Wiesława Koń­czala, a firmą Szew­bud z Ino­wrocławia, reprezen­towaną przez Ryszarda Szew­czyka, która wygrała prze­targ na odbudowę nawierzchni drogi gmin­nej w ul. Różanej w Pako­ści. Rów­nocześnie z pod­pisaniem umowy prze­kazany został wykonawcy plac budowy.

Czytaj więcej: Umowa pod­pisana, teren budowy prze­kazany

Czekamy na wyłonienie wykonawcy

Jak infor­muje Biuro Pra­sowe Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego służby drogowe przy­gotowują się do roz­poczęcia kolej­nych inwestycji na wojewódz­kich trasach.

Czytaj więcej: Czekamy na wyłonienie wykonawcy

Kon­kurs „Czad i Ogień – obudź czujność!”

Komen­dant Powiatowy Pań­stwowej Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu oraz Starosta Ino­wrocław­ski ogłaszają kon­kurs „Czad i Ogień – obudź czuj­ność!” – w celu wzmoc­nienia świadomo­ści spo­łecz­nej o przy­czynach i skut­kach powstawania pożarów oraz zatruć czadem – tlen­kiem węgla, w budyn­kach miesz­kal­nych jedno oraz wielorodzinnych.

Czytaj więcej: Kon­kurs „Czad i Ogień – obudź czuj­ność!”

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD