Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

W związku z dużym zain­teresowaniem miesz­kań­ców naszej gminy wymianą starych źródeł ciepła oraz stosowaniem odnawial­nych źródeł ener­gii infor­mujemy, iż w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, wszel­kie infor­macje na powyż­szy temat udzielane są przez pracow­ników Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu pod nr tel. 56 62 12 300, a także na stronie inter­netowej (http://​www​.wfosigw​.torun​.pl/).

Czytaj więcej: Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Budynek wielorodzinny przy ul. Mikołaja w Pakości

Gmina Pakość mając na celu poprawę sytuacji miesz­kaniowej oraz wspar­cie spo­łecz­nego budow­nic­twa czyn­szowego w 2017r. zgłosiła do pilotażowego etapu rządowego programu „Miesz­kanie Plus” nie­ruchomo­ści grun­towe, oznaczone geo­dezyj­nie nr 419/​1 i 419/​2 o łącz­nej powierzchni 1565 m2, położone przy ul. Mikołaja w Pakości.

Czytaj więcej: Budynek wielorodzinny przy ul. Mikołaja w Pako­ści

Akcja prze­wonienia gazu ziem­nego „Jesień 2018

W dniach 1618 paź­dzier­nika br. na terenie miasta i Gminy Pakość prze­prowadzona zostanie akcja prze­wonienia gazu ziem­nego „Jesień 2018″ mająca na celu wykrycie i usuniecie nie­szczel­no­ści na gazowej sieci rodziel­czej i instalacjach wewnętrz­nych w budyn­kach przez Pol­ską Spółkę Gazow­nic­twa oddz. Zakład Gazow­niczy w Byd­gosz­czy. Prosimy o zapoznanie się z tre­ścią zawiadomienia.

Czytaj więcej: Akcja prze­wonienia gazu ziem­nego „Jesień 2018

Wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika

Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego zwraca się z prośbą o wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomor­skiej 1939. Zapraszamy do zapoznania się z oficjal­nym pismem.

Czytaj więcej: Wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD