Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Komunikat w sprawie jako­ści wody

W odpowiedzi na liczne e-​mailowe, telefoniczne zapytania odbior­ców dotyczące gor­szej jako­ści wody Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści infor­muje że, dochodzi do chwilowych zanieczysz­czeń, które spo­wodowane są pracami drogo­wymi na odcin­kach drogi DW 255 z wykorzystaniem cięż­kiego sprzętu zagęsz­czająco – wibracyjnego.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie jako­ści wody

Uwaga, znaleziono pieska

W dniu 19.05.2019r. przy ul. Mieleń­skiej w Pako­ści w godzinach wieczor­nych znaleziono psa (podobny do jamnika).

Czytaj więcej: Uwaga, znaleziono pieska

Prze­rwa w dostawie wody

Z uwagi na awarię głów­nego prze­wodu wodociągowego we wsi Kościelec i okolicz­nych wsiach wystąpi prze­rwa w dostawie wody. Służby Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych już pracują nad przy­wróceniem peł­nej spraw­no­ści sieci.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD