Dom, miesz­kanie, środowisko

Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

W związku z panującymi wysokimi tem­peraturami oraz brakiem opadów atmos­ferycz­nych zwracamy się z prośbą do wszyst­kich miesz­kań­ców Gminy Pakość o racjonalne korzystanie z wody.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych

100-​tne urodziny Pani Janiny

W dniu 13 maja 2018 r. obchodziła swoje 100-​letnie urodziny Pani Woj­ciechow­ska Janina, z domu Kaczor, zamiesz­kała w Pakości.

Czytaj więcej: 100-​tne urodziny Pani Janiny

Zaproszenie

Rada Sołecka Wsi Łącko oraz Stowarzyszenie na Rzecz Roz­woju Wsi Łącko zapraszają na sąsiedz­kie sprzątanie lasu.

Czytaj więcej: Zaproszenie

Umowa z wykonawcą podpisana

poziom kolor.jpeg

W Urzędzie Miej­skim w Pako­ści nastąpiło pod­pisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość– Alek­san­drowo, gm. Bar­cin ” oraz prze­kazanie terenu budowy. Wykonawcą inwestycji będzie wyłoniona w drodze prze­targu firma DOM-​BRUK Paweł Domagała z Janusz­kowa k. Żnina.

Czytaj więcej: Umowa z wykonawcą pod­pisana

Umowa pod­pisana, teren budowy przekazany

Dzisiaj, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści pod­pisana została umowa pomiędzy Gminą Pakość, reprezen­towaną przez bur­mistrza Wiesława Koń­czala, a firmą Szew­bud z Ino­wrocławia, reprezen­towaną przez Ryszarda Szew­czyka, która wygrała prze­targ na odbudowę nawierzchni drogi gmin­nej w ul. Różanej w Pako­ści. Rów­nocześnie z pod­pisaniem umowy prze­kazany został wykonawcy plac budowy.

Czytaj więcej: Umowa pod­pisana, teren budowy prze­kazany

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD