Dom, miesz­kanie, środowisko

Spo­tkanie z cyklu „Mama może wszystko — 2

7 lutego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ino­wrocławiu, w godz. 10.0013.30, Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich w Ino­wrocławiu organizuje spo­tkanie z cyklu „Mama może wszystko – 2!”.

Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z cyklu „Mama może wszystko — 2

Umowa na dofinan­sowanie ścieżki rowerowej podpisana

poziom kolor.jpeg
W dniu dzisiej­szym w Urzędzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu pod­pisano umowy o dofinan­sowanie projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-​Aleksandrowo, gm. Bar­cin” w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

Czytaj więcej: Umowa na dofinan­sowanie ścieżki rowerowej pod­pisana

Ogłoszenie PUG ws. taryfy za wodę i ścieki

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści Sp. z o.o. ogłasza na 2018 rok taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pakość zgod­nie z art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)

Czytaj więcej: Ogłoszenie PUG ws. taryfy za wodę i ścieki

Komunikaty K-​P Wojewódz­kiego Inspek­tora Nad­zoru Budowlanego

Publikujemy komunikaty Kujawsko-​Pomorskiego Wojewódz­kiego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego do wła­ścicieli i zarząd­ców obiek­tów budow­lanych o kon­tro­lach obiek­tów wiel­kopowierzch­niowych 2017/​2018 oraz w sprawie dostosowania obiek­tów budow­lanych do wymagań okresu jesienno-​zimowego 2017/​2018

Czytaj więcej: Komunikaty K-​P Wojewódz­kiego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD