Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

PSZOK — dowiedz się co można nieod­płat­nie wywieźć

Urząd Miej­ski w Pako­ści przy­pomina, że każdy miesz­kaniec gminy Pakość, może nieod­płat­nie dostar­czyć do stacjonar­nego Punktu Selek­tyw­nego Zbierania Odpadów Komunal­nych (PSZOK) w miej­scowo­ści Gieb­nia, niżej wymienione odpady komunalne powstałe w jego gospodar­stwie domowym:

Czytaj więcej: PSZOK — dowiedz się co można nieod­płat­nie wywieźć

Zmiany w sys­temie gospodarowania odpadami komunalnymi

Pod­czas XV sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, która odbyła się 28 maja 2020 r. Rada Miej­ska w Pako­ści pod­jęła uchwały, które wprowadzają liczne zmiany dotyczące sys­temu gospodarowania odpadami komunal­nymi oraz utrzymania porządku i czysto­ści w gminie.

Czytaj więcej: Zmiany w sys­temie gospodarowania odpadami komunal­nymi

Program Czyste Powietrze 2.0

Infor­mujemy, iż z dniem 15 maja Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu uruchomił nową wer­sję Programu Czyste Powietrze.

Czytaj więcej: Program Czyste Powietrze 2.0

Komunikat Regionanej Dyrek­cji Lasów Pań­stwowych w Toruniu

Szanowni Pań­stwo, zgod­nie z zaleceniami administracji rządowej dotyczącymi walki z koronawirusem każdy z nas powinien w mak­symal­nym stop­niu ograniczyć prze­miesz­czanie się i pozostać w domu. W ostat­nim czasie obser­wujemy wzrost zain­teresowania spo­łeczeń­stwa pobytem w lesie. W związku z tym osoby, które jed­nak zdecydują się na wyj­ście do lasu, powinny zachowywać się w taki spo­sób, aby nie narażać siebie i innych na zakażenie.

Czytaj więcej: Komunikat Regionanej Dyrek­cji Lasów Pań­stwowych w Toruniu

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD