Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

W trosce o środowisko — honorowy patronat Burmistrza

W trosce o środowisko Bur­mistrz Pako­ści objął patronatem zbliżające się spo­tkania w sprawie programu „Czyste Powietrze”.

Miesz­kasz w Pako­ści lub okolicy? Chcesz skorzystać z dofinan­sowania na ter­momoder­nizację i ogrzewanie? Nie wiesz na jaką pomoc od rządu możesz liczyć? Przyjdź na bez­płatne spo­tkanie z przed­stawicielami Fun­dacji CzystePowietrze pod­czas, którego m.in.:

Czytaj więcej: W trosce o środowisko — honorowy patronat Bur­mistrza

Strefy ochronne ujęć wody

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego dotyczącego stref ochron­nych ujęć wody.

Czytaj więcej: Strefy ochronne ujęć wody

Możesz złożyć wniosek o dofinan­sowanie na remont zabytku

Na pod­stawie uchwały nr XXXI/​337/​2018 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 26 czerwca 2018r. oraz zarządzenia nr 32/​2019 Bur­mistrza Pako­ści z dnia 27 lutego 2019r. do 31 marca 2019 r. można składać wnioski o dotację z budżetu Gminy Pakość na sfinan­sowanie prac kon­ser­wator­skich, restaurator­skich lub robót budow­lanych przy zabyt­kach wpisanych do rejestru zabyt­ków lub znaj­dujących się w gmin­nej ewiden­cji zabytków.

Czytaj więcej: Możesz złożyć wniosek o dofinan­sowanie na remont zabytku

Zapraszamy do wypeł­nienia ankiety

Z uwagi na potrzebę prze­prowadzenia roze­znania w zakresie uruchomienia dodat­kowej linii komunikacji miej­skiej na potrzeby miesz­kań­ców Pako­ści, udostęp­niamy ankietę, w celu wypeł­nienia przez zain­teresowane osoby.

Czytaj więcej: Zapraszamy do wypeł­nienia ankiety

Infor­macja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2019 r.

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza miesz­kań­ców do składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2019 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest z budyn­ków miesz­kal­nych i gospodar­czych położonych na terenie nie­ruchomo­ści w gminie Pakość.

Czytaj więcej: Infor­macja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD