Dom, miesz­kanie, środowisko

Umowa na dofinan­sowanie ścieżki rowerowej podpisana

poziom kolor.jpeg
W dniu dzisiej­szym w Urzędzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu pod­pisano umowy o dofinan­sowanie projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-​Aleksandrowo, gm. Bar­cin” w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

Czytaj więcej: Umowa na dofinan­sowanie ścieżki rowerowej pod­pisana

Ogłoszenie PUG ws. taryfy za wodę i ścieki

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści Sp. z o.o. ogłasza na 2018 rok taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pakość zgod­nie z art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)

Czytaj więcej: Ogłoszenie PUG ws. taryfy za wodę i ścieki

Komunikaty K-​P Wojewódz­kiego Inspek­tora Nad­zoru Budowlanego

Publikujemy komunikaty Kujawsko-​Pomorskiego Wojewódz­kiego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego do wła­ścicieli i zarząd­ców obiek­tów budow­lanych o kon­tro­lach obiek­tów wiel­kopowierzch­niowych 2017/​2018 oraz w sprawie dostosowania obiek­tów budow­lanych do wymagań okresu jesienno-​zimowego 2017/​2018

Czytaj więcej: Komunikaty K-​P Wojewódz­kiego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego

Usunęliśmy prawie 40 ton wyrobów zawierających azbest

Gmina Pakość realizując przyjęty Uchwałą nr XVII/​137/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 14 września 2012 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, zrealizowała zadanie pn.: „Demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Usunęliśmy prawie 40 ton wyrobów zawierających azbest

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD