Dom, miesz­kanie, środowisko

Dobra wiadomość dla osób poruszających się jed­nośladami — będzie ścieżka rowerowa do Aleksandrowa

Gmina Pakość uzyskała dofinan­sowanie w wysoko­ści 442 797,89 zł na budowę ścieżki rowerowej o długo­ści 1,4761 km wzdłuż drogi wojewódz­kiej nr 251 od granicy Pako­ści do granicy Alek­san­drowa (gm. Bar­cin). To dobra wiadomość dla osób poruszających się jednośladami.

Czytaj więcej: Dobra wiadomość dla osób poruszających się jed­nośladami — będzie ścieżka rowerowa do Alek­san­drowa

Wyłoniono wykonawcę prze­budowy drogi Radłowo Cen­trum — Karolewo

Gmina Pakość infor­muje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz­nego realizowanego w trybie prze­targu nieograniczonego na roboty budow­lane zadania pn. „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150444C Radłowo Cen­trum — Karolewo wyłoniono wykonawcę.

Czytaj więcej: Wyłoniono wykonawcę prze­budowy drogi Radłowo Cen­trum — Karolewo

Roz­poczęcie sezonu grzew­czego — komunikat

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy skierowanego do wła­ścicieli i zarząd­ców budyn­ków w związku z roz­poczęciem sezonu ogrzew­czego 2017/​2018.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie sezonu grzew­czego — komunikat

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD