Dom, miesz­kanie, środowisko

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na remont Pomnika Powstań­ców Wielkopolskich

10 tysięcy złotych to kwota jaka wydana zostanie z budżetu miasta, natomiast 19 760 zł to środki pozyskane przez Urząd Miej­ski w Pako­ści z Instytutu Pamięci Narodowej w War­szawie na prace kon­ser­wator­skie i restaurator­skie pomnika Powstań­ców Wiel­kopol­skich, znaj­dującego się na placu klasz­tor­nym przy Kościele p.w. św. Bonawentury.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na remont Pomnika Powstań­ców Wiel­kopol­skich

W cen­trum Jan­kowa mają nową nawierzchnię

4 września br. nastąpił odbiór koń­cowy zadania inwestycyj­nego pod nazwą „Prze­budowa nawierzchni drogi gmin­nej nr 150418C Jan­kowo– Cen­trum” — etap I i II.

Czytaj więcej: W cen­trum Jan­kowa mają nową nawierzch­nię

25-​lecie firmy Alta

Firma ALTA, to rodzinna inicjatywa Jej założycieli, Pań­stwa Aliny i Tade­usza Rolof­fów, działająca od 22 sierp­nia 1992 roku, zaj­mująca się kon­fek­cjonowaniem artykułów spo­żyw­czych, produk­cją cukru pudru, a od 2006 roku rów­nież pomady wodnej.

Czytaj więcej: 25-​lecie firmy Alta

Bez­płatny ser­wis pogodowy

Szanowni Pań­stwo,
Przy­pominamy, że na terenie naszej gminy funk­cjonuje ser­wis inter­netowy gmina​.pogodynka​.pl.

Czytaj więcej: Bez­płatny ser­wis pogodowy

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD