Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Czyste powietrze” — spo­tkanie infor­macyjne dla mieszkańców

Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu zaprasza na spo­tkanie infor­macyjne o rządowym programie „Czyste Powietrze”. W ramach programu mogą Pań­stwo otrzymać dofinan­sowanie na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz ter­momoder­nizacji budyn­ków jednorodzinnych.

Czytaj więcej: „Czyste powietrze” — spo­tkanie infor­macyjne dla miesz­kań­ców

Ochrona powietrza”

Powietrze jest jed­nym z elemen­tów środowiska natural­nego, którego ochrona należy do priorytetowych kierun­ków działania każ­dej jed­nostki samorządu terytorial­nego, w tym Gminy Pakość.

Czytaj więcej: „Ochrona powietrza”

Pielęgnacja alei dębowej

We wtorek, 9 paź­dzier­nika, w Parku Kul­turowym w Pako­ści roz­poczęły się zabiegi pielęgnacyjne i kon­ser­wujące 22 sztuk dębów szypuł­kowych Quer­cus robur L, uznanych za pomniki przyrody.

Czytaj więcej: Pielęgnacja alei dębowej

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

W związku z dużym zain­teresowaniem miesz­kań­ców naszej gminy wymianą starych źródeł ciepła oraz stosowaniem odnawial­nych źródeł ener­gii infor­mujemy, iż w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, wszel­kie infor­macje na powyż­szy temat udzielane są przez pracow­ników Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu pod nr tel. 56 62 12 300, a także na stronie inter­netowej (http://​www​.wfosigw​.torun​.pl/).

Czytaj więcej: Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD