Dom, miesz­kanie, środowisko

Nowe punkty świetlne

Od dnia 11 paź­dzier­nika 2017r. trwają roboty budow­lane przy realizacji zadania inwestycyj­nego pn: „Zagospodarowanie terenu wokół Wspól­not Miesz­kaniowych polegające na prze­budowie dróg, chod­ników budowie placu zabaw i par­kin­gów wraz z infrastruk­turą towarzyszącą na terenie działek nr 105/​53, 105/​51, 105/​50, 104/​2 przy ul. Fabrycz­nej 35-​7 w Pako­ści – branża elektryczna”.

Czytaj więcej: Nowe punkty świetlne

Dobra wiadomość dla osób poruszających się jed­nośladami — będzie ścieżka rowerowa do Aleksandrowa

Gmina Pakość uzyskała dofinan­sowanie w wysoko­ści 442 797,89 zł na budowę ścieżki rowerowej o długo­ści 1,4761 km wzdłuż drogi wojewódz­kiej nr 251 od granicy Pako­ści do granicy Alek­san­drowa (gm. Bar­cin). To dobra wiadomość dla osób poruszających się jednośladami.

Czytaj więcej: Dobra wiadomość dla osób poruszających się jed­nośladami — będzie ścieżka rowerowa do Alek­san­drowa

Wyłoniono wykonawcę prze­budowy drogi Radłowo Cen­trum — Karolewo

Gmina Pakość infor­muje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz­nego realizowanego w trybie prze­targu nieograniczonego na roboty budow­lane zadania pn. „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150444C Radłowo Cen­trum — Karolewo wyłoniono wykonawcę.

Czytaj więcej: Wyłoniono wykonawcę prze­budowy drogi Radłowo Cen­trum — Karolewo

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD