Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Kon­kurs „Czad i Ogień – obudź czujność!”

Komen­dant Powiatowy Pań­stwowej Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu oraz Starosta Ino­wrocław­ski ogłaszają kon­kurs „Czad i Ogień – obudź czuj­ność!” – w celu wzmoc­nienia świadomo­ści spo­łecz­nej o przy­czynach i skut­kach powstawania pożarów oraz zatruć czadem – tlen­kiem węgla, w budyn­kach miesz­kal­nych jedno oraz wielorodzinnych.

Czytaj więcej: Kon­kurs „Czad i Ogień – obudź czuj­ność!”

Spo­tkanie z cyklu „Mama może wszystko — 2

7 lutego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ino­wrocławiu, w godz. 10.0013.30, Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich w Ino­wrocławiu organizuje spo­tkanie z cyklu „Mama może wszystko – 2!”.

Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z cyklu „Mama może wszystko — 2

Umowa na dofinan­sowanie ścieżki rowerowej podpisana

poziom kolor.jpeg
W dniu dzisiej­szym w Urzędzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu pod­pisano umowy o dofinan­sowanie projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-​Aleksandrowo, gm. Bar­cin” w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

Czytaj więcej: Umowa na dofinan­sowanie ścieżki rowerowej pod­pisana

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD