Dom, miesz­kanie, środowisko

Trwa procedura prze­tar­gowa w sprawie ścieżki rowerowej

poziom kolor.jpeg

Trwa procedura prze­tar­gowa w celu wyłonienia wykonawcy na budowę ścieżki rowerowej w kierunku Aleksandrowa.

W ramach tej inwestycji wybudowane zostanie 1,47 km ścieżki. Projek­towana trasa prze­biegać będzie wzdłuż drogi wojewódz­kiej nr 251. Ścieżka o szeroko­ści 2 m będzie miała nawierzch­nię bitumiczną, a nawierzch­nia zjaz­dów wykonana ma zostać z kostki betonowej czer­wonej gr. 8 cm na pod­sypce cemen­towo– piaskowej.

Celem głów­nym wybudowania ścieżki rowerowej relacji Pakość-​Aleksandrowo jest reduk­cja emisji CO2 i innych zanieczysz­czeń szkodliwych dla środowiska i miesz­kań­ców, wydzielanych przez pojazdy mechaniczne. Ponadto jed­nym z celów realizacji zadania jest także poprawa bez­pieczeń­stwa pieszych oraz podróżujących rowerem w ciągu drogi wojewódz­kiej nr 251 relacji Kaliska – Żnin oraz poprawa i ułatwienie mobil­no­ści osób zagrożonych wykluczeniem spo­łecz­nym z powodu bez­robocia, a korzystającym z roweru jako środka trans­portu i wykorzystujących tę formę trans­portu w poszukiwaniu zatrud­nienia.
Efek­tem tego będzie wspo­mniana reduk­cja emisji CO2 i innych zanieczysz­czeń, w związku ze zmniej­szeniem się potrzeby korzystania z tych środ­ków trans­portu. Ponadto przed­miotowa ścieżka rowerowa połączy się, w ramach realizacji wspól­nego międzyg­min­nego przed­się­wzięcia, ze ścieżką budowaną na terenie gminy Bar­cin, prowadzącą zarazem w kierunku firmy Lafarge z siedzibą w Piech­cinie i firm przy­ległych. Tym samym realizacja tego zadania umoż­liwi miesz­kań­com gminy Pakość, zatrud­nionym w ww. fir­mie, skorzystanie z roweru jako środka trans­portu do miej­sca pracy.

Zgod­nie z umową o dofinan­sowanie projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-​Aleksandrowo, gm. Bar­cin” zawartą pomiędzy Wojewódz­twem Kujawsko-​Pomorskim, a Gminą Pakość w dniu 20 grud­nia 2017 r.,całkowita war­tość projektu wyniesie nie więcej niż 839 815,65 zł, natomiast cał­kowita war­tość wydat­ków kwalifikowanych projektu wynikających z wniosku o dofinan­sowanie wynosi 780 535,67 zł i obej­muje dofinan­sowanie z Fun­duszu w kwocie nie więk­szej niż 442 797,89 zł, co stanowi nie więcej niż 56,73 % kwoty cał­kowitych wydat­ków kwalifikowal­nych projektu.

Zadanie współ­finan­sowane jest w ramach Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Osi priorytetowej 3. Efek­tyw­ność ener­getyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrów­noważona mobil­ność miej­ska i promowanie strategii niskoemisyj­nych Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

Planowany ter­min realizacji — do 30 czerwca 2018r.

IMG 5827

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD