Dom, miesz­kanie, środowisko

Trwają prace przy budowie sieci światłowodowej

W związku z licz­nymi pytaniami miesz­kań­ców o trwającą budowę światło­wodowej sieci telekomunikacyj­nej miasta Pako­ści infor­mujemy, iż jest to inwestycja realizowana w uzgod­nieniu z Gminą Pakość w ramach działania 8.4 „Zapew­nienie dostępu do Inter­netu na etapie „ostat­niej mili” osi priorytetowej 8. „Spo­łeczeń­stwo infor­macyjne – zwięk­szenie innowacyj­no­ści gospodarki” Programu Operacyj­nego Innowacyjna Gospodarka 20072013

…Dzięki nowej inwestycji realizowanej przez Telewizję Kablową Serv-​Net, miesz­kańcy Pako­ści, będą mieli moż­liwość skorzystania ze światło­wodowego dostępu do szerokopasmowego Inter­netu. Projekt zakłada przy­łączenie każ­dego domu do jed­nej z naj­nowocześniej­szych sieci światło­wodowych w Pol­sce. FTTH ( Fiber to the home – światło­wód do każ­dego domu ). Światło­wód to nieograniczone moż­liwo­ści prze­syłowe, już dziś abonenci sieci Serv-​Net mogą korzystać z Inter­netu o prze­pływ­no­ści do 100Mb/​s , Telefonii Stacjonar­nej oraz Cyfrowej Telewizji Kablowej Nowej Generacji (źródło: http://​www​.serv​-net​.pl)