Dom, miesz­kanie, środowisko

Trwają prace przy prze­budowie drogi gmin­nej Radłowo Centrum-​Karolewo

Od kilku dni trwają prace przy realizacji zadania pn. „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150444C Radłowo Cen­trum– Karolewo”.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana nawierzch­nia z mieszanek mineralno-​asfaltowych, dwie war­stwy wyrów­naw­cze o gr. 3cm i ścieralna 4cm. Pobocza zostaną utwar­dzone kamieniem wapien­nym o szeroko­ści 0,4m. Prace prowadzone są na odcinku o długo­ści 2,550km.

Koszt wykonania zadania wynosi 843 082,84 zł. Zadanie dofinan­sowane jest z budżetu Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego z tytułu wyłączeń grun­tów rol­nych z produk­cji rol­nej i wynosi do 48 500,00 zł.

Wykonawcą robót jest Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych „INODROG” spółka z o.o. z Ino­wrocławia. Ter­min realizacji zadania prze­widziany jest do 20 paź­dzier­nika br.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD