Dom, miesz­kanie, środowisko

Trwają prace przy prze­budowie kanalizacji

Cały czas trwają prace remon­towe na ulicy dwor­cowej, które polegają na prze­budowie kanalizacji desz­czowej i sanitar­nej wraz z odbudową nawierzchni jezdni oraz chodników.

- Położona jest już kanalizacja sanitarna i desz­czowa, pod­łączone są już prze­wody tzw. przy­kanaliki, które odprowadzają ścieki z kanalizacji wewnętrz­nej, a następ­nie zostają wyprowadzane na zewnątrz do kanalizacji miej­skiej. Aktual­nie robimy stud­nie spustową i połączenie kanalizacji sanitar­nej z desz­czową. Następ­nie będziemy zbierać nad­miar piasku i zasypiemy białym kamieniem, tak aby inna firma mogła wylać asfalt – powiedział brygadzista Woj­ciech Woj­ciechow­ski z Zakładu Instalacji Budow­lanych z Inowrocławia.

Prze­budowa ulicy Dwor­cowej roz­poczęła się 12 maja br. Prace potrwają do końca września br.