Dom, miesz­kanie, środowisko

Umowa na dostar­czanie gazu podpisana

6 listopada br. w Urzędzie Miasta Byd­gosz­czy została pod­pisana umowa między Gminą Pakość reprezen­towaną przez Wiesława Koń­czala, a PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w War­szawie i For­tum Mar­keting and Sales Pol­ska S.A. z siedzibą w Gdań­sku na dostawę gazu ziem­nego dla Byd­goskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

W skład Byd­goskiej Grupy Zakupowej wchodzi 18 pod­miotów, w tym Gmina Pakość.

- „Cieszę się bar­dzo, że Gmina Pakość już po raz drugi mogła współ­uczest­niczyć w pod­pisaniu tej umowy, to jest bar­dzo korzystne dla nas jako małego samorządu. W tym roku rów­nież te kil­kana­ście procent będziemy mieli oszczęd­no­ści w budżecie gminy związane z pod­pisaniem umowy w ramach tej współ­pracy. Chodzi o zabez­pieczenie dostaw gazu do jed­nostek gmin­nych, szkół. Tym samym mamy tu pewne oszczęd­no­ści, które możemy wykorzystać na inne cele” — powiedział Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Kończal.

Dzięki zbiorowym zakupom, w tym roku samorządy i miej­skie spółki zaosz­czędziły ponad 700 tys. zł.


Relacja z pod­pisania umowy https://​byd​goszcz​.tvp​.pl/​34710366​/​6112017​-​g​-​1830

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD