Dom, miesz­kanie, środowisko

Umowa pod­pisana, teren budowy przekazany

Dzisiaj, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści pod­pisana została umowa pomiędzy Gminą Pakość, reprezen­towaną przez bur­mistrza Wiesława Koń­czala, a firmą Szew­bud z Ino­wrocławia, reprezen­towaną przez Ryszarda Szew­czyka, która wygrała prze­targ na odbudowę nawierzchni drogi gmin­nej w ul. Różanej w Pako­ści. Rów­nocześnie z pod­pisaniem umowy prze­kazany został wykonawcy plac budowy.

Przed­miotem inwestycji jest:
- roz­biórka starych nawierzchni jezdni i chod­ników oraz obramowań,
- mon­taż nowych obramowań jezdni, opasek i zjaz­dów,
- wykonanie nowych nawierzchni jezdni oraz prze­budowa wszyst­kich ist­niejących z betonowej kostki brukowej szarej o szeroko­ści od 3 do 5,50 m,
- wykonanie nawierzchni progów zwal­niających z betonowej kostki brukowej,
- prze­budowa nawierzchni włączeń do drogi wojewódz­kiej nr 255 ul. Jankowska.

Zamiast chod­ników zostaną wykonane opaski, zmien­nej szeroko­ści o nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej.

Koszt inwestycji — 1 353 000,00 zł. Ter­min zakoń­czenia prac — 30 czer­wiec 2018 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD