Dom, miesz­kanie, środowisko

Umowa z wykonawcą podpisana

poziom kolor.jpeg

W Urzędzie Miej­skim w Pako­ści nastąpiło pod­pisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość– Alek­san­drowo, gm. Bar­cin ” oraz prze­kazanie terenu budowy. Wykonawcą inwestycji będzie wyłoniona w drodze prze­targu firma DOM-​BRUK Paweł Domagała z Janusz­kowa k. Żnina.

W ramach tej inwestycji wybudowane zostanie 1,47 km ścieżki. Projek­towana trasa prze­biegać będzie wzdłuż drogi wojewódz­kiej nr 251. Ścieżka o szeroko­ści 2 m będzie miała nawierzch­nię bitumiczną, a nawierzch­nia zjaz­dów wykonana ma zostać z kostki betonowej czer­wonej gr. 8 cm na pod­sypce cemen­towo– piaskowej. Zgod­nie z umową o dofinan­sowanie projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-​Aleksandrowo, gm. Bar­cin” zawartą pomiędzy Wojewódz­twem Kujawsko-​Pomorskim, a Gminą Pakość w dniu 20 grud­nia 2017 r., cał­kowita war­tość projektu wyniesie nie więcej niż 839 815,65 zł, natomiast cał­kowita war­tość wydat­ków kwalifikowanych projektu wynikających z wniosku o dofinan­sowanie wynosi 780 535,67 zł i obej­muje dofinan­sowanie w kwocie nie więk­szej niż 442 797,89 zł, co stanowi nie więcej niż 56,73 % kwoty cał­kowitych wydat­ków kwalifikowal­nych projektu. Zadanie współ­finan­sowane jest w ramach Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Osi priorytetowej 3. Efek­tyw­ność ener­getyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrów­noważona mobil­ność miej­ska i promowanie strategii niskoemisyj­nych Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020. Planowany ter­min realizacji — do 30 czerwca 2018 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD