Dom, miesz­kanie, środowisko

Usunęliśmy ponad 40 ton wyrobów zawierających azbest

Gmina Pakość realizując przyjęty Uchwałą nr XVII/​137/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 14 września 2012 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, zrealizowała zadanie pn.: „Demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”.

Środki na realizację zadania stanowiły dotację z Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej wWar­szawie oraz Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu. Przed­miotowe prace na terenie naszej gminy realizowała firma ECO-​POL Sp. z o. o. z siedzibą w Prusz­czu, wyłoniona w wyniku prowadzonego w trybie zapytania ofer­towego postępowania o udzielenie zamówienia. Odpady zostały uniesz­kodliwione na składowisku odpadów nie­bez­piecz­nych w Małociechowie.

W ramach ww. zadania wykonano: demon­taż, odbiór, trans­port oraz uniesz­kodliwienie wyrobów zawierających azbest z 14 obiek­tów położonych na terenie Gminy Pakość. W 2016 r. uniesz­kodliwiono 40,363 Mg wyrobów zawierających azbest, za łączną kwotę 11.034,59 zł.

logo rgbLOGOTYP GMINA

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD