Dom, miesz­kanie, środowisko

Usunęliśmy prawie 40 ton wyrobów zawierających azbest

Gmina Pakość realizując przyjęty Uchwałą nr XVII/​137/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 14 września 2012 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, zrealizowała zadanie pn.: „Demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”.

Środki na realizację zadania stanowiły dotację w wysoko­ści 70 % jego kosz­tów kwalifikowanych z Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w War­szawie oraz Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu. Przed­miotowe prace na terenie naszej gminy realizowała firma PRO-​EKO SER­WIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, wyłoniona w wyniku prze­prowadzonego w trybie zapytania ofer­towego postępowania o udzielenie zamówienia. Odpady zostały uniesz­kodliwione na składowisku odpadów nie­bez­piecz­nych w Małociechowie.

W ramach ww. zadania wykonano: demon­taż, odbiór, trans­port oraz uniesz­kodliwienie wyrobów zawierających azbest z 14 obiek­tów położonych na terenie Gminy Pakość. W 2017 r. uniesz­kodliwiono 38,975 Mg wyrobów zawierających azbest, za łączna kwotę: 13 349,88 zł.

naglowek WFOSpakosc2

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD