Dom, miesz­kanie, środowisko

Budowa sieci wodociągowej na ul. Szkolnej

W dniu dzisiej­szym tj. 12 listopada br. roz­poczęły się prace przy budowie odcinka sieci wodociągowej o długo­ści 150 mb na ul. Szkol­nej w ramach zadania inwestycyj­nego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Pakość”.

Droga została wyłączona z ruchu i wyznaczono objazd. Wykonawcą inwestycji jest Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. Koszt zadania wynosi 35.055,00 zł.