Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Zapraszamy do wypeł­nienia ankiety

Z uwagi na potrzebę prze­prowadzenia roze­znania w zakresie uruchomienia dodat­kowej linii komunikacji miej­skiej na potrzeby miesz­kań­ców Pako­ści, udostęp­niamy ankietę, w celu wypeł­nienia przez zain­teresowane osoby.

For­mularze ankiet są dostępne:
- na stronie inter­netowej www​.pakosc​.pl,
- w biurze obsługi interesanta Urzędu Miej­skiego w Pako­ści,
- w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej w Pako­ści,
- w Ośrodku Kul­tury i Turystyki przy ul. Św. Jana w Pakości.


Wypeł­nione i czytel­nie pod­pisane ankiety należy składać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści (sekretariat), w ter­minie do 31 marca 2019r.

pdfAnkieta71.00 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD