Dom, miesz­kanie, środowisko

Zapraszamy na spo­tkania dotyczące wypeł­niania deklaracji o wysoko­ści opłaty za gospodarowanie odpadami

26 lutego 2013 roku w Szkole Pod­stawowej w Kościelcu odbyło się kolejne spo­tkanie w sprawie wypeł­niania deklaracji o wysoko­ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi na terenie naszej gminy. Następne spo­tkania odbywać się będą zgod­nie z har­monogramem publikowanym na tej stronie w zakładce „Rewolucja śmieciowa”.