Dom, miesz­kanie, środowisko

Zaproszenie dla miesz­kań­ców województwa

W ramach kam­panii edukacyj­nej pn.”Do PSZOK tylko krok” finan­sowanej ze środ­ków Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej zapraszamy do odwiedzenie stanowiska tematycz­nego ustawianego w czasie imprez plenerowych na terenie naszego województwa.

Celem kam­panii jest doprowadzenie do reduk­cji ilo­ści wytwarzanych odpadów komunal­nych i zwięk­szenie udziału odpadów zbieranych selek­tyw­nie co bez­pośred­nio wpłynie na jakość życia wszyst­kich miesz­kań­ców wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego. Na stanowisku czekać będziemy na dzieci i dorosłych z kon­kur­sami i licz­nymi nagrodami, strefą edukacyjną – infor­macyjną, mini PSZOK, grami kom­puterowymi, kołem for­tuny, plan­szową grą terenową oraz memo.

PSZOK zaproszenie na akcje promocyjne plakat

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD