Dom, miesz­kanie, środowisko

Zmiana prze­pisów w zakresie ochrony drzew i krzewów

W dniu 16 grud­nia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przy­rody oraz ustawy o lasach, która weszła w życie 1 stycz­nia 2017 r. Naj­waż­niej­sza zmiana zakłada znie­sienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nie­ruchomo­ściach stanowiących własność osób fizycz­nych i są usuwane na cele nie­związane z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej (art. 83f ust. 3a ustawy). Jed­nak osoba fizyczna będąca użyt­kow­nikiem wieczystym gruntu musi uzyskać stosowne zezwolenie.

Ponadto należy pod­kreślić, że ww. odstęp­stwa nie wyłączają stosowania odręb­nych prze­pisów dotyczących ochrony zabyt­ków, obszarów chronionych, ochrony gatun­kowej – np. gdy na drzewie znaj­duje sie gniazdo ptasie, itp.), w tym uzyskania stosow­nych zezwoleń.

W załączeniu skan pisma Wojewódz­kiego Urzędu Ochrony Zabyt­ków w Toruniu, Delegatura w Byd­gosz­czy odnoszące się do kwestii usuwania drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską.

Gdy wycinka drzew planowana jest w związku z prowadzoną działal­no­ścią gospodar­czą, np. budową warsz­tatu, budynku han­dlowego czy inwen­tar­skiego, konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Od 1 stycz­nia 2017 r. wprowadzono rów­nież wyłączenie uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przy­wrócenia grun­tów nie­użyt­kowanych do użyt­kowania rolniczego.

Zwięk­szyły się też obwody drzew, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie. Zgod­nie z nowymi prze­pisami, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysoko­ści 130 cm (dotych­czas obowiązywała wysoko­ści 5 cm) nie przekracza:

a) 100 cm – w przy­padku topoli, wierzb, kasz­tanowca zwyczaj­nego, klonu jesionolist­nego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist­nego,
b) 50 cm – w przy­padku pozostałych gatun­ków drzew.

Znie­siono rów­nież wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m2.

Pozostałe zmiany dotyczą:

  • uchylenia obowiązku uzgod­nienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogo­wym drogi publicz­nej z regional­nym dyrek­torem ochrony środowiska (zmiany w art. 83a ustawy o ochronie przyrody);
  • roz­szerzenia katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz ustanowienie kom­peten­cji rady gminy do dal­szego roz­szerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miej­scowego (zmiana w art. 83f ustawy);
  • przy­znania radzie gminy kom­peten­cji do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miej­scowego, wysoko­ści stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia mak­symal­nej wysoko­ści tych stawek (zmiana art. 85 ustawy);
  • roz­szerzenia katalogu wyłączeń z obowiązku uisz­czenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów i ustanowienie kom­peten­cji rady gminy do dal­szego roz­szerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miej­scowego (zmiana art. 86 ustawy);
  • określenia spo­sobu ustalania administracyj­nej kary pienięż­nej za usunięcie lub znisz­czenie drzewa lub krzewu w przy­padku, gdy jego usunięcie jest zwol­nione z obowiązku uisz­czenia opłaty (zmiana art. 89 ustawy).

pdfSkan pisma188.4 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD