Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Zmiany w gospodarce odpadami

Z dniem 6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o czysto­ści i porządku w gminach (Dz.U. 2019, poz. 2010). Ustawa na gminę i jej miesz­kań­ców nakłada nowe obowiązki, a naj­waż­niej­sze zmiany zostały przed­stawione poniżej:

Obowiąz­kowa segregacja odpadów
Nowelizacja ustawy eliminuje moż­liwo­ści wyboru. Dotych­czas w tzw. deklaracji odpadowej można było wskazać odbiór odpadów segregowanych i płacić mniej lub godzić się na wyż­szą opłatę za odbiór odpadów nie­segregowanych. Obec­nie obowiązek selek­tyw­nej zbiórki odpadów obej­mie wszyst­kich miesz­kań­ców! Ponadto ustawodawca zobowiązuje gminy do kon­tro­lowania miesz­kań­ców w zakresie wywiązywania się z obowiązku selek­tyw­nej zbiórki. Jeżeli ten obowiązek nie będzie realizowany, gmina naliczy opłatę pod­wyż­szoną, która wyniesie minimal­nie podwojoną, a mak­symal­nie czterokrot­nie wyż­szą stawkę niż ta pod­stawowa.
Dodat­kowo segregowanie odpadów w zabudowie wielorodzin­nej zyska wymiar odpowiedzial­no­ści zbiorowej. Nawet jeśli więk­szość miesz­kań­ców zastosuje się do zasad segregacji, wrzucając odpady do odpowied­nich pojem­ników, wystar­czy że 23 osoby notorycz­nie będą lek­ceważyły ten obowiązek i cały wysiłek pozostałych miesz­kań­ców pój­dzie na marne. W kon­sekwen­cji zebrane odpady trzeba będzie uznać za nie­po­segregowane i wszyscy miesz­kańcy wspól­noty zapłacą pod­wyż­szoną opłatę za odbiór odpadów.

5 frak­cji odpadów
Głów­nym celem obowiąz­kowej segregacji odpadów jest oddzielenie surow­ców od odpadów, które nie nadają się do ponow­nego prze­tworzenia. W związku z tym odpady należy dzielić na 5 frak­cji: papier, szkło, plastik i metal, biood­pady i odpady zmieszane. Szczegółowe infor­macje jak segregować odpady zamiesz­czone można znaleźć na stronie inter­netowej Gminy Pakość pod tym adresem

Kom­postow­nik
Zgod­nie ze zmienionymi prze­pisami Rada gminy, w Regulaminie utrzymania czysto­ści i porządku w gminie, może określić wymagania dotyczące kom­postowania biood­padów stanowiących odpady komunalne w kom­postow­nikach przy­domowych na terenie nie­ruchomo­ści zabudowanych budyn­kami miesz­kal­nymi jed­norodzin­nymi oraz zwol­nić wła­ścicieli takich nie­ruchomo­ści, w cało­ści lub w czę­ści, z obowiązku posiadania pojem­nika lub worka na te odpady. Ponadto ist­nieje moż­liwość czę­ściowego zwol­nienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi wła­ścicieli nie­ruchomo­ści, którzy w tzw. deklaracji odpadowej wskażą posiadanie kom­postow­nika i korzystanie z niego. W przy­padku stwier­dzenia, że wła­ściciel nie­ruchomo­ści, który złożył taką infor­mację nie kom­postuje biood­padów stanowiących odpady komunalne w kom­postow­niku przy­domowym lub uniemoż­liwia służ­bom gmin­nym dokonania oględzin nie­ruchomo­ści, w celu weryfikacji zgod­no­ści podanych infor­macji ze stanem fak­tycz­nym może on okresowo utracić prawo do czę­ściowego zwol­nienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od kiedy te zmiany
Wprowadzenie obowiąz­kowej segregacji oraz moż­liwość czę­ściowego zwol­nienia z opłat za kom­postowanie będzie obligowało wła­ścicieli nie­ruchomo­ści do zmiany dotych­czasowych deklaracji o wysoko­ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi na terenie gminy Pakość.
Na naj­bliż­szej sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, zaplanowanej na koniec marca br., prze­widziano m.in. zmianę Regulaminu utrzymania czysto­ści i porządku w gminie oraz uchwalenie nowego wzoru tzw. deklaracji odpadowej. Przed­miotem obrad będzie także ustalenie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunal­nymi.
O wszel­kich zmianach w gospodarce odpadami będziemy infor­mować miesz­kań­ców gminy Pakość na bieżąco.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD