Droga 255

dw255.1

Infor­macja o wdrożeniu czasowej organizacji ruchu dla drogi 255

W ślad za pismem PBDiM Kobylar­nia S.A. infor­mujemy o wdrożeniu czasowej organizacji ruchu dla drogi wojewódz­kiej 255 relacji Strzelno-​Pakość na odcinku km 0+005 do km 2+400 Pakość w związku z robotami związanymi z budową kanalizacji desz­czowej — zgod­nie z Projek­tem Czasowej Organizacji Ruchu. Ter­min wprowadzenia organizacji ruchu od 29.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

Czytaj więcej: Infor­macja o wdrożeniu czasowej organizacji ruchu dla drogi 255

Uwaga! Zamknięcie DW 255 od ul. Rynek do ul. Św. Jana.

Z uwagi na realizację zadania pn. „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści”, infor­mujemy iż od dnia 06 listopada 2017 r. roz­poczną się prace polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitar­nej w ulicy św. Jana.

Czytaj więcej: Uwaga! Zamknięcie DW 255 od ul. Rynek do ul. Św. Jana.

Roz­poczęły się prace na ul. Rynek

W związku z prze­kazaniem terenu budowy od wtorku, tj. 17 paź­dzier­nika br. roz­poczęły się prace związane z zadaniem inwestycyj­nym pn. „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość– Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pakości”.

Czytaj więcej: Roz­poczęły się prace na ul. Rynek

Prze­kazanie terenu budowy

11 paź­dzier­nika br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się prze­kazanie terenu budowy dla wykonania robót budow­lanych polegających na „prze­budowie i remon­cie sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno (zadanie I – część II), wchodzących w skład zadania inwestycyj­nego pn. „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakośc – Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową siec i kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pakość”.

Czytaj więcej: Prze­kazanie terenu budowy

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD