Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Prze­kazanie terenu budowy

11 paź­dzier­nika br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się prze­kazanie terenu budowy dla wykonania robót budow­lanych polegających na „prze­budowie i remon­cie sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno (zadanie I – część II), wchodzących w skład zadania inwestycyj­nego pn. „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakośc – Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową siec i kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pakość”.

Zadanie jest dofinan­sowane w ramach działania 2.3 „ Gospodarka wodno-​ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adap­tacja do zmian klimatu Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko 20142020, na pod­stawie umowy z o dofinan­sowanie nr POIS.02.03.00000115/​1600 z dnia 21 kwiet­nia 2017r., zawar­tej pomiędzy Narodowym Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w War­szawie a Gminą Pakość.

Wykonawcą robót jest: Pegaz90 Sp. z o.o, ul. Nie­złom­nych 1, 88300 Mogilno. Pod­wykonawca: Zakład Usługowo Budow­lany EL-​BAR, Kołuda Mała 24, 88160 Janikowo. Ter­min zakoń­czenia prac prze­widziany jest do dnia 28 lutego 2018 r. Koszt zadania wynosi: 1 190 049,60 zł.

W prze­kazaniu terenu budowy uczest­niczyli: z ramienia firmy Pegaz90 — prezes Zarządu Andrzej Chmielew­ski, Przed­stawiciele Pod­wykonawcy: Elż­bieta Baran­dziak oraz Paweł Baran­dziak, z ramienia Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych — kierow­nik Zespołu Eks­ploatacji i Remon­tów Sieci Wod. — Kan., CO, Oczysz­czalni Karol Nowicki, z ramienia Gminy Pakość sekretarz Gminy Joanna Zemełka, pod­in­spek­tor ds. budow­nic­twa i infrastruk­tury tech­nicz­nej Adrianna Nowicka, pod­in­spek­tor ds. gospodarki komunal­nej i planowania prze­strzen­nego Radosław Dąbrow­ski, Geo­deci – Piotr Kawałek, Jarosław Kawałek, Bar­tłomiej Bułat oraz inspek­tor nad­zoru Pan Wiesław Nurski.

dw255.1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD