Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Prze­kazano tereny budowy

17 lipca br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się prze­kazanie terenów budowy dla wykonania robót budow­lanych polegających na „budowie sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści” oraz „budowie sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość– Strzelno” wchodzących w skład zadania inwestycyj­nego pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość– Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pakości”.

Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość– Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści”, w skład którego wchodzą w/​w zadania jest dofinan­sowane w ramach działania 2.3 „ Gospodarka wodno-​ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adap­tacja do zmian klimatu Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko 20142020, na pod­stawie umowy z o dofinan­sowanie nr POIS.02.03.0000-​0115/​1600 z dnia 21 kwiet­nia 2017r., zawar­tej pomiędzy Narodowym Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w War­szawie a Gmina Pakość.


Koszt pierw­szego z ww. zadań wynosi 1.786.810,69 zł. Zadanie realizować będzie firma Pegaz90 Sp. z o.o. z Mogilna. Ter­min zakoń­czenia prac prze­widziany jest do dnia 30 listopada 2017r.

Koszt drugiego zadania wynosi 540.000,00 zł. Zadanie realizować będzie Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. Ter­min zakoń­czenia prac prze­widziany jest do dnia 31 sierp­nia 2017r.

W prze­kazaniu terenu budowy uczest­niczyli: z ramienia firmy Pegaz90 — prezes Zarządu Andrzej Chmielew­ski, z ramienia Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych — kierow­nik Zespołu Eks­ploatacji i Remon­tów Sieci Wod. — Kan., CO, Oczysz­czalni Karol Nowicki oraz inspek­tor ds. gospodarki komunal­nej, miesz­kaniowej i zamówień publicz­nych Ilona Szym­bor­ska, z ramienia Gminy Pakość sekretarz Gminy Joanna Zemełka, pod­in­spek­tor ds. budow­nic­twa i infrastruk­tury tech­nicz­nej Adrianna Nowicka, pod­in­spek­tor ds. zamówień publicz­nych i pozyskiwania fun­duszy unij­nych Mag­dalena Gromek, pod­in­spek­tor ds. gospodarki komunal­nej i planowania prze­strzen­nego Radosław Dąbrow­ski oraz inspek­tor nad­zoru Wiesław Nurski.

IMG 0923

IMG 0935

dw255.1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD