Realizacja projektu prze­budowy drogi wojewódz­kiej 255

W dniu 21 kwiet­nia 2017r. została zawarta Umowa o dofinan­sowanie realizacji projektu pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści” pomiędzy Narodowym Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej z siedzibą w War­szawie a Gminą Pakość w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-​ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adap­tacja do zmian klimatu Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko 20142020.

Celami projektu jest zwięk­szenie liczby lud­no­ści korzystającej z ulep­szonej infrastruk­tury kanalizacyj­nej oraz sys­temu oczysz­czania ścieków na terenie Aglomeracji Barcin.

Przed­miotowy projekt przy­czyni się do poprawy jako­ści życia miesz­kań­ców, polep­szenia stanu środowiska natural­nego oraz wzrostu atrak­cyj­no­ści inwestycyj­nej i turystycz­nej w Aglomeracji Bar­cin. W ramach projektu zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitar­nej o długo­ści 1,32 km, do której zostanie przy­łączonych 142 miesz­kań­ców, prze­budowę sieci kanalizacji sanitar­nej o długo­ści 0,77 km, remont sieci kanalizacji sanitar­nej o długo­ści 0,53 km oraz budowę sieci kanalizacji desz­czowej o długo­ści 1,07 km.

Planowany cał­kowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 3.617.563,24 zł. Mak­symalna kwota wydat­ków kwalifikowanych wynosi 2.445.212,77 zł. Dofinan­sowanie przy uwzględ­nieniu stopy dofinan­sowania (85% wydat­ków kwalifikowanych), stanowi kwotę 2.078.430,85 zł.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruk­tura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszel­kich nie­prawidłowo­ści dotyczących projek­tów finan­sowanych ze środ­ków pochodzących z Programu Infrastruk­tura i Środowisko dostępne pod adresem: http://​www​.pois​.gov​.pl/​n​i​e​p​r​a​w​i​d​l​o​w​o​s​c​i

W celu zgłoszenia nie­prawidłowo­ści można wysłać wiadomość na adres e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.

Projekty, które korzystają z dofinan­sowania z Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko, pod­legają obligatoryj­nej kon­troli. Infor­macje w tym zakresie dostępne sa na stronie inter­netowej pod adresem: http://​poiis​.nfosigw​.gov​.pl/​r​e​a​l​i​z​u​j​e​-​p​r​o​j​e​k​t​/​k​o​n​t​r​o​l​a​-​n​i​e​p​r​a​w​i​d​l​o​w​o​s​c​i​-​n​a​d​u​z​y​c​i​a​-​f​i​n​a​n​s​o​w​e​/

dw255.1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD