Droga 255

dw255.1

Trwają prace na ul. Różanej

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość-​Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pakości”.

Czytaj więcej: Trwają prace na ul. Różanej

Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Rynek, Szerokiej, Św. Jana, Lipowej i Jankowskiej

W związku z roz­poczęciem realizacji inwestycji pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość-​Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści” prosimy Miesz­kań­ców ul. Rynek, Szerokiej, Świętego Jana, Lipowej i Jan­kow­skiej o zapoznanie się z informacją.

Czytaj więcej: Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Rynek, Szerokiej, Św. Jana, Lipowej i Jan­kow­skiej

Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Różanej w Pakości

W związku z prze­kazaniem placu budowy Gmina Pakość roz­poczęła realizację inwestycji pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość-​Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści”. Prosimy Miesz­kań­ców ul. Różanej o zapoznanie się z informacją.

Czytaj więcej: Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Różanej w Pako­ści

Prze­kazano tereny budowy

17 lipca br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się prze­kazanie terenów budowy dla wykonania robót budow­lanych polegających na „budowie sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści” oraz „budowie sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość– Strzelno” wchodzących w skład zadania inwestycyj­nego pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość– Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pakości”.

Czytaj więcej: Prze­kazano tereny budowy

Realizacja projektu prze­budowy drogi wojewódz­kiej 255

W dniu 21 kwiet­nia 2017r. została zawarta Umowa o dofinan­sowanie realizacji projektu pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści” pomiędzy Narodowym Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej z siedzibą w War­szawie a Gminą Pakość w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-​ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adap­tacja do zmian klimatu Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko 20142020.

Czytaj więcej: Realizacja projektu prze­budowy drogi wojewódz­kiej 255

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD