Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Droga 255

dw255.1

Realizacja projektu prze­budowy drogi wojewódz­kiej 255

W dniu 21 kwiet­nia 2017r. została zawarta Umowa o dofinan­sowanie realizacji projektu pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści” pomiędzy Narodowym Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej z siedzibą w War­szawie a Gminą Pakość w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-​ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adap­tacja do zmian klimatu Programu Operacyj­nego Infrastruk­tura i Środowisko 20142020.

Czytaj więcej: Realizacja projektu prze­budowy drogi wojewódz­kiej 255

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD