Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Komunikat Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego ws. Przedszkola

Pań­stwowy Powiatowy Inspek­tor Sanitarny w Ino­wrocławiu infor­muje, iż dzieci 6-​letnie z grupy „RYBKI” są objęte kwaran­tanną od dnia 30 listopada do 06 grud­nia 2020 r. z uwagi na kon­takt z pracow­nikiem przed­szkola, u którego potwier­dzono zakażenie wirusem SarsCov-​2.

Czytaj więcej: Komunikat Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego ws. Przed­szkola

Roz­kład jazdy autobusów szkolnych

Urząd Miej­ski w Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści aktualny roz­kład jazdy autobusów szkol­nych. Jed­nocześnie przy­pominamy, że z autobusów szkol­nych korzystać mogą wszyscy miesz­kańcy poprzez zakup biletu u kierowcy.

Czytaj więcej: Roz­kład jazdy autobusów szkol­nych

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD