Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

I gminny kon­kurs wiedzy o samorządzie

Kiedy w Pol­sce został przy­wrócony samorząd terytorialny, ile obec­nie w Pol­sce jest województw, ilu rad­nych liczy rada Miej­ska w Pako­ści, ile trwa kaden­cja organu stanowiącego jed­nostki samorządu terytorial­nego – to tylko nie­które pytania z jakimi musieli się zmierzyć uczniowie szkół z terenu naszej gminy pod­czas I gmin­nego kon­kursu wiedzy o samorządzie terytorial­nym im. Ryszarda Kuflewicza.

Czytaj więcej: I gminny kon­kurs wiedzy o samorządzie

Stypen­dia pomostowe

Fun­dacja Edukacyjna Przed­siębior­czo­ści ogłosiła XXI edycję programu stypen­diów pomostowych. Szczegóły na plakacie i w regulaminie.

Czytaj więcej: Stypen­dia pomostowe

Apel wojewody

Pod­czas wczoraj­szej kon­feren­cji pra­sowej wojewoda kujawsko-​pomorski Mikołaj Bog­danowicz wystosował apel by osoby, które mają moż­liwo­ści, mają wolne miesz­kania, wolne prze­strzenie i chcą pod swój dach przyjąć uchodź­ców, aby roz­ważyły taką ewen­tual­ność i zgłosiły się do swojego urzędu miasta/​gminy.

Czytaj więcej: Apel wojewody

Nagrody bur­mistrza dla nauczycieli

Dnia 21 paź­dzier­nika 2021 r. Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń w towarzystwie Zastępcy Bur­mistrza Pako­ści Szymona Łep­skiego oraz Kierow­nika Cen­trum Usług Wspól­nych Gminy Pakość Agnieszki Chlebic­kiej, uhonorował nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za trud wkładany w kształ­cenie i wychowanie młodych pokoleń oraz życzył wielu suk­cesów zawodowych.

Czytaj więcej: Nagrody bur­mistrza dla nauczycieli

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD