Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Roz­kład jazdy autobusów szkolnych

Urząd Miej­ski w Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści aktualny roz­kład jazdy autobusów szkol­nych. Jed­nocześnie przy­pominamy, że z autobusów szkol­nych korzystać mogą wszyscy miesz­kańcy poprzez zakup biletu u kierowcy.

Czytaj więcej: Roz­kład jazdy autobusów szkol­nych

Orlik przy ul. Mogileń­skiej ponow­nie otwarty

W związku z usunięciem gniazda os znaj­dującego się na terenie obiektu ponow­nie otwarty jest Orlik przy ul. Mogileńskiej.

Kon­kurs plastyczny „Nie(bezpieczna) woda„

Powiat Ino­wrocław­ski, Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu, Nad­goplań­skie WOPR w Krusz­wicy oraz Komenda Powiatowa Pań­stwowej Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu zapraszają do udziału w wakacyj­nym kon­kur­sie plastycz­nym pn. „Nie(bezpieczna) woda”.

Czytaj więcej: Kon­kurs plastyczny „Nie(bezpieczna) woda„

Po raz drugi otrzymaliśmy dofinan­sowanie na zakup komputerów

Gmina Pakość w ramach drugiej puli środ­ków z Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 20142020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Inter­net” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorial­nych róż­nic w moż­liwo­ści dostępu do szerokopasmowego Inter­netu o wysokich prze­pustowo­ściach” otrzymała dofinan­sowanie w wysoko­ści 73 320,00, na zakup sprzętu kom­puterowego umoż­liwiającego zdalną naukę.

Czytaj więcej: Po raz drugi otrzymaliśmy dofinan­sowanie na zakup kom­puterów

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD