Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Wydłużone czasowe ograniczenie funk­cjonowania jed­nostek oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej czasowe ograniczenie funk­cjonowania jed­nostek sys­temu oświaty w związku z zapobieganiem, prze­ciw­działaniem i zwal­czaniem COVID-​19 wydłuża się do 10 kwiet­nia br. Dyrek­torzy szkół wdrażają moż­liwość kształ­cenia na odległość i będą prze­kazywać rodzicom infor­macje na bieżąco.

Czytaj więcej: Wydłużone czasowe ograniczenie funk­cjonowania jed­nostek oświatowych

VII kier­masz świąteczny w Estkowskim

Kier­masz świąteczny organizowany każ­dego roku w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego stał się już lokalną tradycją. W tym roku była to już 7 edycja!

Czytaj więcej: VII kier­masz świąteczny w Est­kow­skim

Gmina na czasie

Gmina otrzymała grant w kwocie 18 339,00 zł na realizację Mikroprojektu pn. „Gmina na czasie w gminie Pakość” w projek­cie „Gmina na czasie” (Umowa Nr POPC.03.01.0000-​0099/​18) realizowanego w ramach Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 20142020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kom­peten­cje spo­łeczeń­stwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz roz­woju kom­peten­cji cyfrowych”.

Czytaj więcej: Gmina na czasie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD