Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

185 lat kościelec­kiej szkoły

22 maja w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu odbyły się uroczysto­ści związane ze 185 rocz­nicą powstania Szkoły Pod­stawowej oraz 20 rocz­nicą nadania jej imienia Armii Krajowej.

Uroczystość roz­poczęła się mszą świętą w kościele pw. Św. Mał­gorzaty. Następ­nie w czę­ści oficjal­nej został odśpiewany hymn Pol­ski, hymn Armii Krajowej, a absol­went szkoły pan Michał Woź­niak odczytał apel poległych. Pod pamiąt­kową tablicą delegacje złożyły kwiaty.

Przy­byłych gości powitała dyrek­tor Dorota Tulibacka. Wystąpienie pani dyrek­tor było formą spraw­dzenia listy obec­no­ści, którą musieli potwier­dzić nasi absol­wenci, rodzice absol­wen­tów, rodzice obec­nych uczniów, byli dyrek­torzy, byli i obecni nauczyciele oraz rzecz jasna uczniowie.

- 185 lat szkoły w Kościelcu to 8, może 9 pokoleń wychowan­ków, setki, a nawet tysiące absol­wen­tów, kil­kudziesięciu pedagogów, rzesze rodziców, nie­zliczona liczba rad pedagogicz­nych, wystawionych ocen, odbytych kon­kur­sów, występów, wycieczek, spo­tkań roz­mów — powiedziała pod­czas wystąpienia Dorota Tulibacka, dyrek­tor szkoły w Kościelcu.

Ponadto głos zabrali m.in.: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prezes ŚZŻ AK Piotr Mądry, dyrek­torzy zaproszonych szkół, kierow­nicy jed­nostek administracyj­nych gminy.

Na szkol­nym boisku, przy pięk­nej scenerii zebrani goście mieli okazję podziwiać popisy artystyczne uczniów i przed­szkolaków. W ciekawym programie artystycz­nym przy­gotowanym przez uczniów i przed­szkolaków znalazły się piosenki: „Biały krzyż”, „Miej­cie nadzieję”, „Dziś idę wal­czyć mamo”, „Żyj do przodu”, „Możesz więcej” oraz recytacja wier­sza i tańce, które zostały przyjęte ogrom­nymi brawami. W trak­cie występów głos zabrał absol­went szkoły pan Włodzimierz Szmude. Głów­nym mot­tem tegorocz­nych obchodów były wspo­mnienia z lat daw­nych i nie tak bar­dzo odległych. Można było obej­rzeć wystawy prac dzieci oraz pamiąt­kowe zdjęcia.

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu dziękuje wszyst­kim gościom za przy­bycie na uroczystość, za życzenia, słowa uznania. Organizatorom za nie­zwykłe wrażenia pod­czas występów, a uczniom za piękne wykonanie. Rodzicom dziękujemy za pomoc w organizacji uroczysto­ści na każ­dym szczeblu jej przy­gotowywania.

Uroczystość zakoń­czono poczęstun­kiem, pod­czas którego trwały nie­koń­czące się roz­mowy o kościelec­kiej edukacji.

W uroczysto­ści udział wzięli: wiceprzewod­niczący Rady Powiatu Ryszard Jagodziń­ski, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Pako­ści Szymon Łep­ski, wiceprzewod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Marek Szym­bor­ski, radni Rady Miej­skiej w Pako­ści, kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, ks. kanonik Maciej Kuczyń­ski, ks. kanonik Andrzej Grzelak, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści Mirosław Goz­dera, wicedyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści Mał­gorzata Dziób­kow­ska, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści Mariola Szlyfar­ska, wicedyrek­tor Zespołu Szkół Ponad­gim­nazjal­nych im. Jana Pawła II w Kościelcu Alina Madziar­ska, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu Bożena Rzemieniuk, dyrek­tor Zespołu Szkół Spo­łecz­nych „Trójka” im. Armii Krajowej w Żninie Bar­bara Lisiecka, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Chełm­cach Beata Rubacha, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Gustawa Zieliń­skiego w Mar­kowicach Maria Żukow­ska, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolic­kich im. Kar­dynała Stefana Wyszyń­skiego w Lisewie Kościel­nym Mał­gorzata Cybul­ska, Prezes Zarządu Spółki Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych w Pako­ści Wiesław Nur­ski, prezes Światowego Związku Żoł­nierzy AK Koło w Pako­ści Piotr Mądry, kierow­nicy jed­nostek administracyj­nych gminy, soł­tysi, byli dyrek­torzy szkoły: p.Janusz Losik, p.Grażyna Zyg­mań­ska, p.Jarosław Kotyń­ski, Rada Rodziców, emerytowani pracow­nicy szkoły, absol­wenci, spon­sorzy i przyjaciele szkoły, rodzice, miesz­kańcy Kościelca i okolic.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD