Edukacja, opieka nad dzieckiem

Apel z okazji 226 rocz­nicy uchwalenia Kon­stytucji 3 Maja

Dnia 28 kwiet­nia br. w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich odbył się uroczysty apel z okazji 226 rocz­nicy uchwalenia Kon­stytucji 3 Maja.

Aby upamięt­nić ten doniosły fakt w historii Pol­ski, uczniowie pod kierun­kiem nauczycieli przy­gotowali dla spo­łecz­no­ści szkol­nej część artystyczną o patriotycz­nej wymowie.

Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztan­daru i odśpiewanie hymnu szkoły, po którym odbyła się część artystyczna. Uczniowie otrzymali moż­liwość przy­po­mnienia sobie historii dotyczącej tego zdarzenia. Uroczystość wzbogaciły pieśni patriotyczne, a jej powagę pod­kreśliły stroje, barwy narodowe i przy­gotowana scenografia.

Na zakoń­czenie wicedyrek­tor Marianna Brzeziń­ska podziękowała uczniom i nauczycielom za prze­piękny występ.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD