Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Gmina na czasie

Gmina otrzymała grant w kwocie 18 339,00 zł na realizację Mikroprojektu pn. „Gmina na czasie w gminie Pakość” w projek­cie „Gmina na czasie” (Umowa Nr POPC.03.01.0000-​0099/​18) realizowanego w ramach Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 20142020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kom­peten­cje spo­łeczeń­stwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz roz­woju kom­peten­cji cyfrowych”.

Celem projektu jest pod­niesienie kom­peten­cji cyfrowych miesz­kań­ców Gminy Pakość.
Grupa docelowa: osoby w wieku 2575 lat, które chcą poszerzyć swoje kom­peten­cje cyfrowe i wcześniej nie brały udziału w tego typu projekcie:

  • Rodzic w Internecie
  • Moje finanse i trans­ak­cje w sieci
  • Rol­nik w sieci

Uczest­nicy szkoleń nabędą umiejęt­no­ści infor­macyjne, komunikacyjne, roz­wiązywania problemów czy korzystania z usług publicz­nych w sieci. W ramach projektu prze­szkolonych zostanie 36 osób oraz zakupiony zostanie sprzęt kom­puterowy nie­zbędny do prze­prowadzenia szkoleń.
Po zakoń­czeniu projektu sprzęt zostanie prze­kazany do szkoły pod­stawowej w Kościelcu.
Grant realizowany jest ze środ­ków Unii Europej­skiej w part­ner­stwie z Stowarzyszeniem Roz­woju Sołec­twa Wielowieś w gminie Pakość.
Ter­miny i miej­sce szkoleń: Szkoła Pod­stawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu.
2324 listopada 2019r. — Moje finanse i trans­ak­cje w sieci
0708 grud­nia 2019r. — Rodzic w Inter­necie
1415 grud­nia 2019r. — Rol­nik w sieci

Infor­macje oraz zapisy:
Urząd Miej­ski w Pako­ści p. nr 9 — Marek Nie­znal­ski, tel. 691 171 114
Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś w gminie Pakość –Tomasz Zawadzki, tel. 603 969 667

gmina na czasie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD