Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

I gminny kon­kurs wiedzy o samorządzie

Kiedy w Pol­sce został przy­wrócony samorząd terytorialny, ile obec­nie w Pol­sce jest województw, ilu rad­nych liczy rada Miej­ska w Pako­ści, ile trwa kaden­cja organu stanowiącego jed­nostki samorządu terytorial­nego – to tylko nie­które pytania z jakimi musieli się zmierzyć uczniowie szkół z terenu naszej gminy pod­czas I gmin­nego kon­kursu wiedzy o samorządzie terytorial­nym im. Ryszarda Kuflewicza.

30 maja w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści z 26 pytaniami zmagało się 11 uczniów. Celem kon­kursu było przede wszyst­kim upo­wszech­nianie wiedzy o samorządzie terytorial­nym, szerzenie idei spo­łeczeń­stwa obywatel­skiego oraz patriotyzmu lokalnego.

Naj­lep­szą znajomo­ścią tematyki kon­kursu wyróż­niła się Anna Kal­czyń­ska z Zespołu Placówek Oświatowych z Kościelca, która zajęła I miej­sce uzyskując 20,5 pkt. II miej­sce przy­padło Mag­dalenie Żabie ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego, która uzyskała 16 pkt, natomiast III miej­sce wywal­czyła Zuzanna Skrzyń­ska z Zespołu Placówek Oświatowych z Kościelca uzyskując 15,5 pkt.

Za udział w kon­kur­sie uczest­nicy otrzymali nagrody oraz statuetki, a laureaci zostaną wyróż­nieni pod­czas czerw­cowej sesji Rady Miejskiej.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD