Edukacja, opieka nad dzieckiem

I nas tu nie mogło zabraknąć!

By ratować naszą młodzież przed zagrożeniami, trzeba roz­mawiać i wskazywać im spo­soby ich unikania. Dlatego kon­feren­cja powiatowa z dnia 8 czerwca 2016 r. pn. „Cyber­przemoc, nar­kotyki! Czy można ich unik­nąć?”, która odbyła się w Pań­stwowej Szkole Muzycz­nej w Ino­wrocławiu, była adresowana do uczniów szkół gim­nazjal­nych i ponad­gim­nazjal­nych powiatu ino­wrocław­skiego, ale nie tylko. W drugiej czę­ści wzięli w niej udział dyrek­torzy szkół pedagodzy i rodzice.

Wszyst­kie samorządy powiatu ino­wrocław­skiego: Starostwa Powiatowego, Ino­wrocławia, Krusz­wicy, Gniew­kowa, Janikowa, Pako­ści oraz gmin: Ino­wrocław, Złot­niki Kujaw­skie, Rojewa, Dąbrowy Biskupiej, zjed­noczyły wysiłki, by wraz z Policją zor­ganizować przed­się­wzięcie w ramach profilak­tyki spo­łecz­nej. Zajęliśmy się problemem cyber­przestęp­czo­ści, nar­kotyków i dopalaczy. Prze­bieg kon­feren­cji miał formę wykładów, prezen­tacji oraz fil­mów i spotów.

Moderatorami kon­feren­cji byli asp. szt. Izabella Drob­niecka i asp. szt. Jacek Piąt­kow­ski z ino­wrocław­skiej Policji. Otwar­cia kon­feren­cji dokonał p.o.Komendanta Powiatowego Policji w Ino­wrocławiu mł. insp. Mar­cin Rataj­czak, który podziękował samorządom za wkład i udział w przed­się­wzięcie. Słowa uznania za wspólne działania na rzecz młodzieży wyraził obecny na kon­feren­cji Pierw­szy Zastępca Komen­danta Wojewódz­kiego Policji w Byd­gosz­czy mł. insp. Mirosław Elszkowski.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wicestarostowie Powiatu Ino­wrocław­skiego Pani Mirosława Kucol i Włodzimierz Figas, Zastępca Prezydenta Miasta Ino­wrocławia Pan Irene­usz Stachowiak, Komen­dant Straży Miej­skiej Pan Zdzisław Feit, rek­tor Wyż­szej Szkoły Przed­siębior­czo­ści w Ino­wrocławiu im. Księcia Kazimierza Kujaw­skiego Pan Jarosław Racz­kiewicz, Dyrek­tor Zakładu Kar­nego w Ino­wrocławiu mjr Mag­dalena Zwierz­chow­ska, Pań­stwowy Powiatowy Inspek­tor Sanitarny w Ino­wrocławiu lek. wet. Marek Pruś.

Poruszyliśmy zagad­nienia dotyczące: hej­towania, stal­kingu, grooming chil­dren, sextingu, trol­lingu czy phishingu. Przy używ­kach nie zabrakło infor­macji o nar­kotykach, dopalaczach oraz paleniu i piciu alkoholu. Policjanci przed­stawili skalę takich prze­stępstw w powiecie, posługując się kon­kret­nymi przykładami.

Mówiliśmy też o for­mach uzależ­nień i spoj­rzeliśmy na problem od strony sprawcy i ofiary. Młodym ludziom trzeba pokazać dobre kierunki w życiu, że warto roz­wijać swoje zain­teresowania i pasje. Dlatego na kon­feren­cję zaprosiliśmy pol­skiego spor­towca, wioślarza, trzykrot­nego olim­pij­czyka, brązowego medalistę Igrzysk Olim­pij­skich w Bar­celonie (1992r) Pana Kajetana Broniew­skiego. Mówił on jak ważne w życiu są cele, kon­sekwen­cja i zapał. Jego wystąpienie było poparte fil­mami z życia pol­skich spor­tow­ców, jak to zmagali się ze swoimi słabo­ściami. Zachęcał do walki o siebie. Zachwycił uczest­ników swoją otwar­to­ścią i tym, że mówił o spo­rcie z ogromną pasją. Prze­bieg kon­feren­cji został zaplanowany tak, aby prócz prelegen­tów mogła się wypowiedzieć na temat zagrożeń sama młodzież. Dlatego scenki teatralne przy­gotowali uczniowie Gim­nazjum nr 3 w Ino­wrocławiu i Gim­nazjum w Sławęcinku. Kon­feren­cji towarzyszyła mul­timedialna zapowiedź przy­gotowana przez uczniów Gim­nazjum nr 2 w Ino­wrocławiu i Gim­nazjum w Rojewie.

Prelegen­tami byli: ordynator oddziału dziecięcego szpitala w Ino­wrocławiu Pani Katarzyna Kuczma-​Urbanek, przed­stawiciele: Policji– pod­kom. Adam Kum­kow­ski z KWP Byd­goszcz, asp.szt. Izabella Drob­niecka, asp. szt. Jacek Piąt­kow­ski, z Ośrodka Profilak­tyki i Roz­wiązywania Problemów Uzależ­nień Pani Katarzyna Krupa, Pani Karolina Jaskul­ska, Pani Joanna Kotuniak-​Wiśniewska, sędziowie Sądu Okręgowego w Byd­gosz­czy Pan Mieczysław Oliwa i Pan Wiesław Juchacz, z Wyż­szej Szkoły Przed­siębior­czo­ści im. Księcia Kujaw­skiego w Ino­wrocławiu dziekan Pani Jolanta Bąkowska-​Janiszewska, Pani Agnieszka Trywiań­ska specjalista zdrowia publicz­nego z Powiatowej Stacja Sanitarno-​Epidemiologiczna w Ino­wrocławiu. W drugiej czę­ści kon­feren­cji wszyscy wysłuchali piek­nego kon­certu zespołu pod kierun­kiem Pana Dariusza Jaskrowskiego.

I nas tu nie mogło zabrak­nąć!
Grupa 15 uczniów Gim­nazjum w Pako­ści wraz z opiekunem Panią Moniką Dybicz uczest­niczyła w I czę­ści kon­feren­cji. Natomiast w II czę­ści prze­znaczonej dla dorosłych (rodziców, opiekunów, pedagogów, dyrek­torów) mieliśmy do dys­pozycji 15 zaproszeń. Z uwagi na aktual­ność i powagę poruszanych tematów w kon­feren­cji wzięli udział dyrek­torzy szkół, pedagodzy szkolni,wychowawcy oraz przed­stawiciele rad rodziców. Organizatorom należą się słowa uznania i podziękowania za profesjonalne przy­gotowanie kon­feren­cji.
Do zobaczenia na kolej­nym spotkaniu!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD