Edukacja, opieka nad dzieckiem

Infor­macja w sprawie reformy oświaty

W związku z koniecz­no­ścią wprowadzenia na terenie gminy Pakość, zgod­nie z ustawą – Prawo oświatowe, nowego ustroju szkol­nego, tj. wygaszaniem funk­cjonowania gim­nazjum oraz utworzeniem dwóch ośmiolet­nich szkół pod­stawowych, uprzej­mie infor­muję, że do organizacji klas oraz prowadzonego naboru do ww. szkół mają w szczegól­no­ści zastosowanie prze­pisy zawarte w art. 205 ustawy z dnia 14 grud­nia 2016 r. Prze­pisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, tj.:

Art. 205. 1. Jeżeli w danej publicz­nej szkole pod­stawowej prowadzonej przez jed­nostkę samorządu terytorial­nego są zor­ganizowane co naj­mniej dwa oddziały klasy III, organ stanowiący jed­nostki samorządu terytorial­nego prowadzącej tę szkołę pod­stawową może wskazać uczniom nie­których oddziałów tej klasy, miej­sce realizacji obowiązku szkol­nego od klasy IV do VIII, w latach szkol­nych 2017/​20182021/​2022, w publicz­nej szkole pod­stawowej, powstałej z prze­kształ­cenia gim­nazjum, prowadzonej przez tę jed­nostkę.
W tym przy­padku prze­pisu art. 130 ustawy — Prawo oświatowe nie stosuje się.

2. Jeżeli w danej publicz­nej szkole pod­stawowej prowadzonej przez jed­nostkę samorządu terytorial­nego są zor­ganizowane co naj­mniej dwa oddziały klasy III, jest moż­liwe, w latach szkol­nych 2017/​20182021/​2022, przyjęcie nie­których uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrek­tora publicz­nej szkoły pod­stawowej, powstałej z prze­kształ­cenia gim­nazjum, prowadzonej przez jed­nostkę samorządu terytorial­nego lub inny organ, w poro­zumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w ter­minie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przy­padku szkoły prowadzonej przez jed­nostkę samorządu terytorial­nego — organ wykonaw­czy tej jed­nostki.
W tym przy­padku prze­pisu art. 130 ustawy — Prawo oświatowe nie stosuje się.

3. W przy­padku, o którym mowa w ust. 1 i 2, prze­niesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci roz­poczynają naukę w klasie IV odpowied­nio w latach szkol­nych 2017/​20182021/​2022.

4. Organ stanowiący jed­nostki samorządu terytorial­nego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły pod­stawowej prowadzonej przez tę jed­nostkę, miej­sce realizacji obowiązku szkol­nego od klasy VII do VIII, w latach szkol­nych 2017/​20182022/​2023, w publicz­nej szkole pod­stawowej, powstałej z prze­kształ­cenia gim­nazjum, prowadzonej przez tę jed­nostkę.
W tym przy­padku prze­pisu art. 130 ustawy — Prawo oświatowe nie stosuje się.

5. W latach szkol­nych 2017/​20182022/​2023 jest moż­liwe przyjęcie uczniów, którzy ukoń­czyli klasę VI szkoły pod­stawowej prowadzonej przez jed­nostkę samorządu terytorial­nego, do klasy VII przez dyrek­tora publicz­nej szkoły pod­stawowej, powstałej z prze­kształ­cenia gim­nazjum, prowadzonej przez jed­nostkę samorządu terytorial­nego lub inny organ, w poro­zumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w ter­minie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przy­padku szkoły prowadzonej przez jed­nostkę samorządu terytorial­nego — organ wykonaw­czy tej jed­nostki.
W tym przy­padku prze­pisu art. 130 ustawy — Prawo oświatowe nie stosuje się.

6. W przy­padku, o którym mowa w ust. 4 i 5, prze­niesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci roz­poczynają naukę w klasie VII odpowied­nio w latach szkol­nych 2017/​20182022/​2023.

Szczegółowe zasady organizacji publicz­nych szkół określone zostały w roz­porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.

Rów­nocześnie infor­muję, że przy­toczone powyżej prze­pisy i zawarte w nich regulacje stanowią wyłączną pod­stawę organizacji ww. klas oraz prowadzonego w pakoskich szkołach pod­stawowych naboru do tych klas.

Wiesław Koń­czal

Pakość, 23 marca 2017 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD