Edukacja, opieka nad dzieckiem

Kolejny Komunikat Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego ws. Przedszkola

Pań­stwowy Powiatowy Inspek­tor Sanitarny w Ino­wrocławiu infor­muje, iż dzieci z grupy „ Del­finki” są objęte kwaran­tanną od dnia 02 grud­nia do 07 grud­nia 2020r. z uwagi na kon­takt z przed­szkolakiem z tej samej grupy, u którego potwier­dzono zakażenie wirusem SarsCov-​2.

Domow­nicy wspól­nie zamiesz­kujący z dziec­kiem nie są objęci kwaran­tanną, ale zaleca się samoob­ser­wację oraz ograniczenie kon­tak­tów do dnia zakoń­czenia kwaran­tanny przez dziecko.

W przy­padku zaob­ser­wowania jakich­kol­wiek objawów wskazujących na Covid-​19 prosimy o skon­tak­towanie się ze swoim lekarzem Pod­stawowej Opieki Zdrowotnej.

W przy­padku jakich­kol­wiek wąt­pliwo­ści prosimy o kon­takt telefoniczny/​e-​mail z PSSE w Ino­wrocławiu. Całodobowa infolinia dotycząca kwaran­tanny , +48 222 500 115