Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Komunikat Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego ws. Przedszkola

Pań­stwowy Powiatowy Inspek­tor Sanitarny w Ino­wrocławiu infor­muje, iż dzieci 6-​letnie z grupy „RYBKI” są objęte kwaran­tanną od dnia 30 listopada do 06 grud­nia 2020 r. z uwagi na kon­takt z pracow­nikiem przed­szkola, u którego potwier­dzono zakażenie wirusem SarsCov-​2.

Domow­nicy wspól­nie zamiesz­kujący z dziec­kiem nie są objęci kwaran­tanną ale zaleca się samoob­ser­wację oraz ograniczenie kon­tak­tów do dnia zakoń­czenia kwaran­tanny przez dziecko.

W przy­padku zaob­ser­wowania jakich­kol­wiek objawów wskazujących na Covid-​19 prosimy o skon­tak­towanie się ze swoim lekarzem Pod­stawowej Opieki Zdrowotnej.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD