Edukacja, opieka nad dzieckiem

Kon­kurs plastyczny „Nie(bezpieczna) woda”

Powiat Ino­wrocław­ski, Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu, Nad­goplań­skie WOPR w Krusz­wicy oraz Komenda Powiatowa Pań­stwowej Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu zapraszają do udziału w wakacyj­nym kon­kur­sie plastycz­nym pn. „Nie(bezpieczna) woda”.

Kon­kurs kierowany jest do uczniów klas IVVI.

Zadaniem młodzieży jest wykonanie pracy plastycz­nej, która będzie zawierała zasady bez­piecz­nego wypoczynku nad wodą, działania służb, które niosą pomoc, takich jak Policja, WOPR, Straż Pożarna. Ponadto pokazanie prawidłowych, ale i nie­prawidłowych zachowań pod­czas korzystania z wody i sprzętu wod­nego. Wszystko to ma służyć poprawie bez­pieczeń­stwa wypoczywających nad wodą.

Inicjatywa na terenie powiatu ino­wrocław­skiego wpisuje się w ogól­nopol­ską akcję „Kręci mnie bez­pieczeń­stwo nad wodą”, a jak wiemy na to bez­pieczeń­stwo ma wpływ każdy z nas. Celem kon­kursu jest m.in. propagowanie bez­piecz­nych zasad wypoczynku nad wodą i kształ­cenie wła­ściwej postawy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Ważne jest także, by uświadamiać o nie­bez­pieczeń­stwach wynikających z nie­wła­ściwego zachowania się w wodzie i terenie przy­wod­nym. Kon­kurs ma też zachęcić do aktyw­nego, bez­piecz­nego wypoczynku, roz­wijać wyobraź­nię i kreatyw­ność, a także kreować aktyw­ność twór­czą u młodzieży.

pdfRegulamin kon­kursu165.75 KB