Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Lot TAK, odlot NIE

Od kilku lat cieszy się nie­słab­nącym powodzeniem program profilak­tyczny dla uczniów klas VI szkół pod­stawowych z terenu gminy Pakość pod nazwą „Lot TAK — odlot NIE „. Program ten ma na celu zdobycie pod­stawowych wiadomo­ści o uzależ­nieniach oraz ma wpłynąć na zmianę nie­korzyst­nych prze­konań nor­matyw­nych młodzieży w tym zakresie. Jak rów­nież roz­winięcie umiejęt­no­ści radzenia sobie z naciskiem grupowym.

Podob­nie i w tym roku 21 maja w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści gościliśmy realizatorów tego programu oraz 100 uczniów klas VI Szkoły Pod­stawowej w Pakości.Warsztatowe formy pracy, jakimi realizowany jest ten program, wymagające aktyw­nego uczest­nic­twa młodzieży, to naj­bar­dziej efek­tywny i skuteczny rodzaj zajęć.

Działania te mogą odbywać się dzięki współ­pracy pedagoga szkol­nego ze Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści, Ośrodka Kul­tury i Turystyki, który nieod­płat­nie udostęp­nia salę, z Gmin­nym Koor­dynatorem ds. Uzależ­nień. Realizacja tego rodzaju działań jest szczegól­nie istotna w tym okresie przed­wakacyj­nym, kiedy to młodzież jest bar­dziej narażona na zetknięcie się ze środ­kami uzależ­niającymi i naciski grup rówieśniczych.

Liczymy na roz­sądek i mądrość młodzieży oraz szczególną uwagę rodziców skierowaną na swoje pociechy.

lot1
lot

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD