Edukacja, opieka nad dzieckiem

Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej god­no­ści i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wol­no­ści i bez­pieczeń­stwa swej osoby” – te fun­damen­talne dla każ­dego war­to­ści są zawarte w Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grud­nia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogól­nego Zgromadzenia ONZ. W tym dniu obchodzony jest rów­nież Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka.

W kon­feren­cji udział wzięli: Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, Kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, Dyrek­tor Gim­nazjum Mariola Szlyfar­ska, Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści Mirosław Goz­dera, Dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Jarosław Kotyń­ski, Kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej Katarzyna Kurow­ska wraz z pracow­nikami, Policjanci z Komisariatu Policji w Pako­ści, nauczyciele oraz uczniowie.

W tym roku 8 grud­nia, w sali gim­nazjum w Pako­ści, dzieci ze Szkoły Pod­stawowej w Kościelcu wraz z Ośrod­kiem Pomocy Spo­łecz­nej przy­gotowali spo­tkanie przy­pominające o prawach dzieci i młodzieży.

Spo­tkanie roz­poczęło się od prelek­cji przed­stawicielki Komisariatu Policji w Ino­wrocławiu na temat m.in. cyber­przemocy, uzależ­nień. Pod­czas prezen­tacji mul­timedial­nej młodzi ludzie dowiedzieli się, jakie nie­bez­pieczeń­stwa i zagrożenia niosą ze sobą korzystanie z inter­netu, a także zażywaniem nar­kotyków czy dopalaczy.

Następ­nie wystąpiły dzieci ze szkoły Pod­stawowej w Kościelcu w przed­stawieniu pt.”Nikt nie jest samotną wyspą”. Spek­takl opowiadał m.in. o uzależ­nieniach jakie czyhają wokół nas oraz o negatyw­nych emocjach jak np. odrzucenie.

Na zakoń­czenie Kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej Katarzyna Kurow­ska wręczyła zwycięz­com nagrody za udział w kon­kur­sie plastycz­nym „Rodzina bez przemocy”.

Pierw­sze miej­sce zajęła Natalia Cieślak – uczen­nica ze Szkoły Pod­stawowej z Kościelca, drugie miej­sce zajęła Katarzyna Bur­dak - uczen­nica ze Szkoły Pod­stawowej z Kościelca,
trzecie miej­sce zajęła Jagoda Wój­cik – uczen­nica Gim­nazjum z Pako­ści.
Wyróż­nieni zostali: Marta Staniecka i Oliwia Jurek, Oskar i Klara Popław­scy, Marta Krzyżostaniak i Klaudia Demby, Weronika Szymań­ska, Wik­toria Muszyń­ska, Hanna Kubiszw­ska oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej „Słoneczko”.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD