Edukacja, opieka nad dzieckiem

Mul­timedialna pracow­nia językowa w gimnazjum

W pakoskim gim­nazjum działa już nowoczesna mul­timedialna pracow­nia językowa.

Sala posiada 24 stanowiska uczniow­skie wyposażone w słuchawki. Na stanowisku nauczyciela wbudowano dotykowy panel sterujący i zestaw wysokiej jako­ści głośników. Specjalne oprogramowanie daje moż­liwość dowol­nej organizacji pracy pod­czas lek­cji. Uczniowie mogą pracować w grupach lub w parach, nie prze­szkadzając sobie nawzajem, a jed­nocześnie pozostają pod ścisłą kon­trolą „pod­słuchującego” ich nauczyciela. Pracow­nia językowa powstała dzięki środ­kom finan­sowym pozyskanym pod­czas gru­dniowego kier­maszu Świątecz­nego. Wszyst­kim zaan­gażowanym w akcję spon­sorom, rodzicom, pracow­nikom szkoły i uczniom ser­decz­nie dziękujemy.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD