Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nagrody bur­mistrza wręczone

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku szkol­nym 2019/​2020, Bur­mistrz Pako­ści przy­znał nagrody dyrek­torom i nauczycielom, odznaczającym się efek­tywną pracą dydak­tyczną i wychowawczą.

Oficjalne wręczenie listów gratulacyj­nych i gratyfikacji pienięż­nych przez zastępcę Bur­mistrza Szymona Łep­skiego odbyło się w dniu 14 paź­dzier­nika br. w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści. Pod­czas uroczysto­ści zastępca bur­mistrza złożył wszyst­kim nauczycielom i dyrek­torom życzenia zdrowia, suk­cesów zawodowych oraz zadowolenia ze swoich pod­opiecz­nych. Podziękował rów­nież za trud i osobiste zaan­gażowanie w pracę na rzecz oświaty i edukacji.

Wyróż­nienia są dowodem zaan­gażowania w prze­kazywaniu wiedzy, owoc­nego kształ­towania postaw dzieci i młodzieży oraz aktyw­no­ści w pracy zawodowej. Otrzymali je: dyrek­tor Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści Izabela Badyna, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści Mariola Szlyfar­ska, dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Dorota Tulibacka, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści Mirosław Goz­dera, nauczyciel wychowania przed­szkol­nego Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści Alek­san­dra Szymań­ska, nauczyciel Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego Kamila Błasz­czyk, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Elż­bieta Nowak, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Mag­dalena Wegner, nauczyciel Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Katarzyna Kozina, nauczyciel Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Iwona Ziem­nicka, nauczyciel Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Szymon Lewandowski.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD