Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nauczyciele wyróż­nieni

Dzień Edukacji Narodowej, to stosowna okazja do tego by, podziękować nauczycielom za kształ­towanie serc i umysłów młodego pokolenia. W tym dniu nie tylko uczniowie pamiętali o swoich nauczycielach. Szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-​wychowawczej docenił rów­nież bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal wręczając nagrody.

Z tej okazji w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści odbyło się spo­tkanie Bur­mistrza Wiesława Koń­czala z dyrek­torami i nauczycieli z naszej gminy.

- „W imieniu swoim chciał­bym Pań­stwu naj­ser­decz­niej pogratulować i życzyć dal­szych suk­cesów, aby satys­fak­cjonujących chwil było jak naj­więcej” — powiedział Wiesław Kończal.

- „W imieniu Rad­nych Rady Miej­skiej, Prze­wod­niczącego Komisji Oświaty oraz swoim składam Wam i wszyst­kim nauczycielom podziękowania za Waszą pracę, za Wasze trud, za to że kształ­tujecie osobowość naszych młodych obywateli i jed­nocześnie pragnę złożyć Wam życzenia zdrowia, pomyśl­no­ści i wytrwało­ści” — dodał prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak.

W tym roku nagrody za osiągnięcia z rąk bur­mistrza otrzymali:
Dyrek­torzy:
1.Mirosław Goz­dera, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści,
2.Małgorzata Dziób­kow­ska, wicedyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści,
3.Izabela Badyna, dyrek­tor Przed­szkola Miej­skiego w Pakości.

Nauczyciele:
1.Jolanta Nie­znal­ska, nauczyciel z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu,
2.Elżbieta Nowak, nauczyciel z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu,
3.Edyta Pietrzak, nauczyciel ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści,
4.Anna Kopieniak, nauczyciel ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści, Karolina Mar­chel, nauczyciel z Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści,
5.Magdalena Pawiń­ska, nauczyciel ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści,
6.Marlena Pucz­kar­ska, nauczyciel ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pakości.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD