Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nowa pracow­nia kom­puterowa w Estkowskim

Europej­skie Stowarzyszenie PER­SPEK­TYWY oraz Rada Rodziców przy Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści dokonali prze­kazania na rzecz szkoły nowej pracowni komputerowej.

Dokument pod­pisali: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, dyrek­tor Szkoły Mariola Szlyfar­ska, z ramienia Stowarzyszenia wiceprezes Halina Błaszak oraz skarb­nik Grażyna Kalka, a także przed­stawiciel Rady Rodziców Joanna Błaszak. Pracow­nia została zakupiona ze środ­ków pozyskanych pod­czas kier­maszu świątecz­nego, który odbył się w grud­niu 2018 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD