Edukacja, opieka nad dzieckiem

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracow­nika obsługi – pomoc administracyjna w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pakości

Pakość, dnia 07.11.2016 r.

Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści poszukuje pracow­nika na stanowisko pracow­nika obsługi – pomoc administracyjna.

Pod­stawowe wymagania:
- wykształ­cenie śred­nie, preferowany kierunek ekonomiczny,
- doświad­czenie w pracy,
- nie­po­szlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrud­nienie na stanowisku pracow­nika obsługi szkoły,
- umiejęt­ność pracy w zespole,
- dobra organizacja czasu pracy,
- odpowiedzial­ność,
- bez­kon­flik­towość,
- umiejęt­ność w pracy z dziećmi, opiekuńczość.

Zain­teresowanych prosimy o składanie dokumen­tów (CV i list motywacyjny) w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści w ter­minie do dnia 21 listopada 2016r. osobi­ście w sekretariacie lub pocztą na adres: ul. Błonie 2,
88170 Pakość (liczy się data wpływu). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ww. ter­minie nie będą rozpatrywane.

Infor­macja o wyniku naboru będzie umiesz­czona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

W przy­padku pytań proszę dzwonić pod nr telefonu 0 52 35 18 170.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na prze­twarzanie moich danych osobowych zawar­tych w ofer­cie dla potrzeb nie­zbęd­nych do realizacji procesu rekrutacji zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jed­nolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Dyrek­tor szkoły
mgr inż. Mirosław Gozdera

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD