Edukacja, opieka nad dzieckiem

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie w ramach programu „Aktywna tablica”

Wszyst­kie szkoły pod­stawowe prowadzone przez Gminę Pakość zakwalifikowały się do wspar­cia finan­sowego na zakup pomocy dydak­tycz­nych w ramach Rządowego programu roz­wijania szkol­nej infrastruk­tury oraz kom­peten­cji uczniów i nauczycieli w zakresie tech­nologii informacyjno-​komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Program finan­sowany jest w 80% ze środ­ków budżetu pań­stwa i co naj­mniej 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Po 14 000 zł otrzymały dwie szkoły pod­stawowe w Pako­ści oraz jedna w Kościelcu co daje w sumie 42 000,00 zł, a Gmina zabez­pieczyła wkład własny w wysoko­ści 10 500,00 zł.

Wyposażenie, które trafi do placówek, składa się m. in. z tablic interak­tyw­nych, monitorów dotykowych i projektorów.

aktywna tablica

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD