Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Otwar­cie kuchni i stołówki szkolnej

Szkoła Pod­stawowa im. Ewarysta Est­kow­skiego wzbogaciła się o nowoczesną, funk­cjonalną kuch­nię i stołówkę. Inwestycja doprowadziła do polep­szenia warun­ków przy­gotowywania i spo­żywania posił­ków przez uczniów w placówce. W dniu dzisiej­szym nastąpiło jej sym­boliczne otwarcie.

W ramach wielolet­niego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023, organy prowadzące szkoły mogły składać wnioski o dofinan­sowanie na doposażenie i poprawę stan­dardu funk­cjonujących kuchni i stołówek lub doposażenie stołówek, które nie funk­cjonowały, tak aby można je było ożywić lub uruchomić nowe. Na potrzeby szkoły w Pako­ści, gmina Pakość pozyskała dofinan­sowanie w wysoko­ści 79 441,42 tys. zł. i uruchomiła kuch­nię i stołówkę. Cał­kowity koszt realizacji zadania wyniósł 99 441,42 zł, co oznacza, że 20 tys. zł gmina wyasygnowała na ten cel ze swojego budżetu.

Wśród zaproszonych na tę okazję gości dyrek­tor Mariola Szlyfar­ska powitała bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia, zastępcę bur­mistrza Szymona Łep­skiego, prze­wod­niczącego Rady Miej­skiej Michała Siem­baba oraz prze­wod­niczącą Komisji Oświaty Joannę Błaszak i radną Katarzynę Tomczak.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD