Edukacja, opieka nad dzieckiem

Plac zabaw przy Przed­szkolu Miej­skim rozbudowany

Plac zabaw przy Przed­szkolu Miej­skim w Pako­ści wzbogacił się o nowe elementy do zabawy.

Dzięki finan­som zebranym przez Radę Rodziców oraz życz­liwym osobom, które wsparły inicjatywę Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści udało się roz­budować plac zabaw przy placówce. Daje to pod­opiecz­nym szanse na więcej róż­norod­nych form aktyw­no­ści na świeżym powietrzu.

Plac zabaw jestem miej­scem aktyw­nego spędzania czasu przez dzieci. Dzięki urządzeniom zabawowym dzieci uczą się kon­tro­lować swoje ciało, kształ­tują umiejęt­ność koor­dynowania go oraz poznają swoje ograniczenia. Warto wspo­mnieć, że aktywne spędzanie czasu na placu zabaw oprócz wpływu na roz­wój fizyczny, ma także wpływ na roz­wój psychiczny dziecka.

Za okazane serce i wspar­cie inwestycji pracow­nicy Przed­szkola Miej­skiego pragną podziękować wszyst­kim rodzicom oraz Pań­stwu Gacek — producen­tom cer­tyfikowanych urządzeń zabawowych „Magic Garden”.