Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Placówki edukacyjne

Naj­więk­szą placówką oświatową na terenie miasta i gminy jest Szkoła Pod­stawowa im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści przy ul. Błonie 2. Skupia ona około 700 uczniów. Szkoła posiada salę gim­nastyczną, boisko spor­towe, stołówkę, piękną bibliotekę oraz pracow­nię komputerową.

Szkoła Podstawowa w Pakości
Szkoła Pod­stawowa w Pakości

W Zespole Oświatowym w Kościelcu uczą się dzieci ze Szkoły Pod­stawowej i opiekę znaj­dują wychowan­kowie Przed­szkola. Uczniowie tej placówki dumni są z tego, że absol­wen­tem ich szkoły jest kar­dynał Józef Glemp.

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu
Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

Szkola Pod­stawowa im. Ewarysta Est­kow­skiego wyposażona jest w dwie nowoczesne pracow­nie inter­netowe i pełno wymiarową salę gim­nastyczną oraz nowy stadion spor­towy z wieloma boiskami i innymi urządzeniami spor­towymi. O powodzeniu tej szkoły w znacz­nym stop­niu decyduje kadra nauczyciel­ska, wszyscy z wyż­szym wykształ­ceniem i wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi.

gminazjum_min
Gim­nazjum w Pakości

Zespół Szkół Ponad­gim­nazjal­nych im. Jana Pawła II w Kościelcu — placówka z ponad 60-​letnią tradycją oferująca kierunki:

  • Tech­nika Żywienia i Gospodar­stwa Domowego
  • Tech­nika Rolnika
  • Tech­nika Turystyki Wiejskiej
  • Tech­nika Architek­tury Krajobrazu
  • Zasad­niczej Szkoły Zawodowej — kierunek Ogrodnik

zsk
Zespół Szkół Ponad­gim­nazjal­nych im. Jana Pawła II w Kościelcu

Placówki edukacyjne na mapie Pakości

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD