Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Po raz drugi otrzymaliśmy dofinan­sowanie na zakup komputerów

Gmina Pakość w ramach drugiej puli środ­ków z Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 20142020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Inter­net” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorial­nych róż­nic w moż­liwo­ści dostępu do szerokopasmowego Inter­netu o wysokich prze­pustowo­ściach” otrzymała dofinan­sowanie w wysoko­ści 73 320,00, na zakup sprzętu kom­puterowego umoż­liwiającego zdalną naukę.

Zakupiono 47 szt. lap­topów. Tak jak poprzed­nio, sprzęt zostanie prze­kazany do szkół pod­stawowych w Gminie Pakość, wg. zapotrzebowania wykazanego przez dyrek­torów poszczegól­nych placówek.

Projekt gran­towy pn.: zdalna Szkoła + w ramach Ogól­nopol­skiej Sieci Edukacyj­nej został skierowany głów­nie do uczniów z rodzin wielo­dziet­nych 3+.

kompy

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD