Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Pod­sumowanie programu „Umiem pływać”

W Kowalewie Pomor­skim we wtorek pod­sumowano czwartą edycję programu „Umiem pływać”, w którym uczest­niczyła rów­nież Gmina Pakość.

W pod­sumowaniu programu na pływalni w Kowalewie Pomor­skim udział wzięli: prze­wod­niczący sej­miku Ryszard Bober oraz członek zarządu wojewódz­twa Aneta Jędrzejew­ska, kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji gminy Pakość Mariusz Jarzynow­ski, medalista mistrzostw świata i Europy, olim­pij­czyk Kon­rad Czer­niak, przed­stawiciele innych gmin biorących udział w programie oraz przed­stawiciele Kujawsko-​Pomorskiego Związku Pływackiego.

Uczniowie klas trzecich Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści oraz uczniowie klas trzecich Szkoły Pod­stawowej z Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Kościelcu prze­szli kurs nauki pływania w ramach ogól­nopol­skiego projektu „Umiem pływać”. Projekt był finan­sowany przez Minister­stwo Sportu i Turystyki. Operatorem projektu był Kujawsko-​Pomorski Związek Pływacki. W ramach projektu, którego Gmina Pakość była uczest­nikiem nasza gmina zobowiązana była do zapew­nienia opieki i pokrycia kosz­tów prze­wozu dzieci.

Pod­stawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elemen­tar­nych spo­sobów pływania oraz zdobycie umiejęt­no­ści pływania, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzy­ści zdrowot­nych jakie pociąga za sobą pływanie.
Zajęcia odbywały się raz w tygo­dniu w dwóch etapach.

I etap odbywał się w okresie od marca do maja 2017 r. dla 30 uczniów ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści z podziałem na dwie grupy. Pod­czas 1,5-godzinnych zajęć na krytej pływalni „Park Wodny” w Ino­wrocławiu, pod kierun­kiem wykwalifikowanych instruk­torów nauki pływania: p. Joanny Molenda i p. Leszka Adryana, opiekunów: p. Mag­daleny Woź­niak i p. Dariusza Mrocz­kow­skiego oraz ratow­ników, uczniowie klas trzecich poznawali tech­niki nauki pływania i chęt­nie brały udział w zajęciach.

II etap odbywał się raz w tygo­dniu w okresie od września do listopada 2017 r. dla 15 uczniów Szkoły Pod­stawowej z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu. Pod­czas 1,5-godzinnych zajęć na krytej pływalni „Park Wodny” w Ino­wrocławiu, pod kierun­kiem wykwalifikowanego instruk­tora nauki pływania p. Leszka Adryana, opiekuna p. Zbigniewa Szuber­tow­skiego oraz ratow­ników, uczniowie klas trzecich poznawali tech­niki nauki pływania i chęt­nie brały udział w zajęciach.

Pod­czas zajęć dzieci zapoznały się z pod­stawowymi czyn­no­ści ruchowymi w wodzie, nauczyły się prawidłowego oddychania oraz otwierania oczu pod wodą, a także poznały elementy tech­niki pływania stylem grzbietowym i kraula m.in.: leżenia na grzbiecie i pier­siach, poślizgu na grzbiecie i pier­siach czy nauka ruchów koń­czyn dol­nych. Ostat­nie zajęcia na basenie zostały zor­ganizowane w for­mie gier i zabaw z wykorzystaniem poznanych elemen­tów nauki pływania, które dostar­czyły dzieciom wiele rado­ści i udoskonaliły wcześniej poznane elementy pływania.
Udział w tym projek­cie dał im nie tylko moż­liwość nauki pływania, ale rów­nież aktyw­nego spędzania wol­nego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia w for­mie zabawowej dostar­czały mnóstwo rado­ści i satys­fak­cji. Zajęcia na basenie roz­budziły potrzebę uczest­nic­twa dzieci w tej for­mie aktyw­no­ści ruchowej. Dzieci nauczyły się w spo­sób odpowiedzialny i bez­pieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów. Zajęcia dały uczniom nie tylko moż­liwość nabycia pod­stawowych umiejęt­no­ści pływania, ale dały rów­nież moż­liwość roz­wijania i pod­noszenia spraw­no­ści fizycz­nej. Zachęciły dzieci do sys­tematycz­nego uprawiania sportu w czasie wol­nym od nauki i aktyw­nego stylu życia.

Łącz­nie w programie „Umiem pływać” udział wzięło 45 dzieci z naszej Gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD